Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Małgorzata CZYŻ

Małgorzata CZYŻ

Radny

Okręg: 14, zdobyte głosy: 41, przynależność:

Status: powołany - 21.10.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska stała I/5/2018 Rady Gminy Marianowo z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska członek
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała I/7/2018 Rady Gminy Marianowo z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przewodniczący
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
4 Naprawa nawierzchni drogi powiatowej w Sulinie interpelacja 2019-03-29 2019-04-23
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-23 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej I sesja Rady Gminy Marianowo za
2018-11-23 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej I sesja Rady Gminy Marianowo za
2018-11-23 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska I sesja Rady Gminy Marianowo za
2018-12-07 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2018 rok II sesja Rady Gminy Marianowo za
2018-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2019-2029 III sesja Rady Gminy Marianowo za
2018-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2019 rok III sesja Rady Gminy Marianowo za
2018-12-07 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Marianowo II sesja Rady Gminy Marianowo za
2018-11-23 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska I sesja Rady Gminy Marianowo za
2018-11-23 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I sesja Rady Gminy Marianowo za
2018-11-23 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I sesja Rady Gminy Marianowo za
2018-12-07 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych Rady Gminy Marianowo II sesja Rady Gminy Marianowo za
2018-12-07 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania “Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019 – 2023 II sesja Rady Gminy Marianowo za
2018-12-07 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności II sesja Rady Gminy Marianowo za
2018-12-07 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 II sesja Rady Gminy Marianowo za
2018-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkotykowych i innych uzależnień w Gminie Marianowo na 2019 rok III sesja Rady Gminy Marianowo za
2018-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Marianowo a Gminą - Miastem Stargard w sprawie prowadzenia noclegowni i ogrzewalni dla bezdomnych oraz określenia zasad i udziału w kosztach utrzymania III sesja Rady Gminy Marianowo za
2018-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia diety dla sołtysów za wykonywanie czynności publicznych III sesja Rady Gminy Marianowo za
2018-12-28 Głosowanie nad projektem uchwaly w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady gminy Marianowo na 2019 rok i sposobu jego realizacji III sesja Rady Gminy Marianowo za
2018-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska na 2019 rok. III sesja Rady Gminy Marianowo za
2018-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok. III sesja Rady Gminy Marianowo za
2018-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Marianowo III sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-01-31 Głosowanie nad sprawozdaniem Wójta Gminy o jego pracy między sesjami. IV sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-01-31 Głosowanie nad sprawozdaniem z realizacji uchwał Rady Gminy: - Nr XXX/201/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok, - Nr XXX/202/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia „Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na rok 2018”, ze zmianami, - Nr XXX/203/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Marianowo na 2018 rok”, - Nr XXX/204/2017 Rady Gminy Marianowo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia „Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Marianowo na rok 2018”,ze zmianami IV sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-01-31 Głosowanie nad sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Marianowo za 2018 rok. IV sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-01-31 Głosowanie nad sprawozdaniem z zakresu umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg w ich spłacie określonych w uchwale Nr XLII/269/2010 Rady Gminy Marianowo z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności Gminy Marianowo lub jej jednostek podległych z tytułu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, a także wskazania warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych. IV sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-01-31 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie urządzeń wodociągowych i nieruchomości gruntowych. IV sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-01-31 Głosowanie nad sprawozdaniem z pracy Komisji Rewizyjnej za 2018 r. IV sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-01-31 Głosowanie nad sprawozdaniem z pracy Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska za 2018 rok. IV sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-01-31 Głosowanie nad informacją o pracy radnych za 2018 rok. IV sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-03-29 Głosowanie nad sprawozdaniem Wójta Gminy o jego pracy między sesjami. V sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-03-29 Głosowanie nad informacją o realizacji statutowych celów i zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie za 2018 rok ustalonych uchwałą Nr XV/98/2012 Rady Gminy w Marianowie z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Marianowie, ze zmianami. V sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-03-29 Głosowanie nad sprawozdaniem z realizacji Uchwały nr XXXIII/222/2018 Rady Gminy Marianowo z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2018 roku. V sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-03-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2019 rok. V sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-03-29 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkotykowych i innych uzależnień w Gminie Marianowo na 2019 rok. V sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-03-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2019 roku. V sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-03-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo. V sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-03-29 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie urządzeń wodociągowych i nieruchomości gruntowych. V sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-05-10 Głosowanie nad sprawozdaniem Wójta Gminy o jego pracy między sesjami. VI sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-05-10 Głosowanie nad informacją o stanie porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Marianowo- informacja Komendanta Powiatowego Policji w Stargardzie, VI sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-05-10 Głosowanie nad informacją o stanie porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Marianowo: informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie. VI sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-05-10 Głosowanie nad informacją o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Marianowo za 2018 rok. VI sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-05-10 Głosowanie nad informacją o realizacji statutowych celów i zadań przez Bibliotekę Publiczną w Marianowie ustalonych uchwałą nr VIII/59/2007 Rady Gminy w Marianowie z dnia 20 września 2007 roku w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej w Marianowie. VI sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-05-10 Głosowanie nad informacją Wójta Gminy Marianowo o działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Marianowo za 2018 rok. (Uchwała Nr VII/49/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku, zmieniona uchwałą Nr XV/97/2012 z dnia 1 marca 2012 roku). VI sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-05-10 Głosowanie nad sprawozdaniem z realizacji uchwały nr XVIII/182/2017 Rady Gminy Marianowo z dnia 12 października 2017 roku w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”. VI sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-05-10 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2019 rok. VI sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-05-10 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulinie. VI sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-05-10 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Marianowo. VI sesja Rady Gminy Marianowo za