Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Zdzisław KAMIŃSKI

Zdzisław KAMIŃSKI

Radny

Okręg: 4, zdobyte głosy: 27, przynależność:

Status: powołany - 21.10.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska stała I/5/2018 Rady Gminy Marianowo z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Przedmiot głosowania Sesja Głos
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej I sesja Rady Gminy Marianowo za
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej I sesja Rady Gminy Marianowo za
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska I sesja Rady Gminy Marianowo za
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2018 rok II sesja Rady Gminy Marianowo za
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2019-2029 III sesja Rady Gminy Marianowo
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2019 rok III sesja Rady Gminy Marianowo
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Marianowo II sesja Rady Gminy Marianowo za
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska I sesja Rady Gminy Marianowo za
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I sesja Rady Gminy Marianowo za
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I sesja Rady Gminy Marianowo za
Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych Rady Gminy Marianowo II sesja Rady Gminy Marianowo za
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania “Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019 – 2023 II sesja Rady Gminy Marianowo za
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności II sesja Rady Gminy Marianowo za
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 II sesja Rady Gminy Marianowo za
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkotykowych i innych uzależnień w Gminie Marianowo na 2019 rok III sesja Rady Gminy Marianowo
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Marianowo a Gminą - Miastem Stargard w sprawie prowadzenia noclegowni i ogrzewalni dla bezdomnych oraz określenia zasad i udziału w kosztach utrzymania III sesja Rady Gminy Marianowo
Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia diety dla sołtysów za wykonywanie czynności publicznych III sesja Rady Gminy Marianowo
Głosowanie nad projektem uchwaly w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady gminy Marianowo na 2019 rok i sposobu jego realizacji III sesja Rady Gminy Marianowo
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska na 2019 rok. III sesja Rady Gminy Marianowo
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok. III sesja Rady Gminy Marianowo
Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Marianowo III sesja Rady Gminy Marianowo
Głosowanie nad sprawozdaniem Wójta Gminy o jego pracy między sesjami. IV sesja Rady Gminy Marianowo za
Głosowanie nad sprawozdaniem z realizacji uchwał Rady Gminy: - Nr XXX/201/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok, - Nr XXX/202/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia „Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na rok 2018”, ze zmianami, - Nr XXX/203/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Marianowo na 2018 rok”, - Nr XXX/204/2017 Rady Gminy Marianowo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia „Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Marianowo na rok 2018”,ze zmianami IV sesja Rady Gminy Marianowo za
Głosowanie nad sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Marianowo za 2018 rok. IV sesja Rady Gminy Marianowo za
Głosowanie nad sprawozdaniem z zakresu umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg w ich spłacie określonych w uchwale Nr XLII/269/2010 Rady Gminy Marianowo z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności Gminy Marianowo lub jej jednostek podległych z tytułu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, a także wskazania warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych. IV sesja Rady Gminy Marianowo za
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie urządzeń wodociągowych i nieruchomości gruntowych. IV sesja Rady Gminy Marianowo za
Głosowanie nad sprawozdaniem z pracy Komisji Rewizyjnej za 2018 r. IV sesja Rady Gminy Marianowo za
Głosowanie nad sprawozdaniem z pracy Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska za 2018 rok. IV sesja Rady Gminy Marianowo za
Głosowanie nad informacją o pracy radnych za 2018 rok. IV sesja Rady Gminy Marianowo za