Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Monika KONIAK

Monika KONIAK

Radny

Okręg: 1, zdobyte głosy: -, przynależność:

Status: powołany - 28.02.2021

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rewizyjna stała I/3/2018 Rady Gminy Marianowo z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-23 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I sesja Rady Gminy Marianowo
2021-03-26 09:31:03 Głosowanie w trakcie obrad XXVI sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 26 marca 2021 r. nad przyjęciem projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej. XXVI sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-03-26 09:39:09 Głosowanie w trakcie obrad XXVI sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 26 marca 2021 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości. XXVI sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-03-26 09:41:36 Głosowanie w trakcie obrad XXVI sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 26 marca 2021 r. nad przyjęciem informacji o pracy radnych za 2020 rok. XXVI sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-03-26 09:44:50 Głosowanie w trakcie obrad XXVI sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 26 marca 2021 r. nad przyjęciem sprawozdania z pracy Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska za 2020 rok. XXVI sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-03-26 09:47:15 Głosowanie w trakcie obrad XXVI sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 26 marca 2021 r. nad przyjęciem sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2020 rok. XXVI sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-03-26 09:48:31 Głosowanie w trakcie obrad XXVI sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 26 marca 2021 r. nad przyjęciem sprawozdania z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2020 rok. XXVI sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-03-26 09:56:02 Głosowanie w trakcie obrad XXVI sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 26 marca 2021 r. nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. XXVI sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-03-26 10:01:23 Głosowanie w trakcie obrad XXVI sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 26 marca 2021 r. nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w prawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2021 rok XXVI sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-04-30 09:34:09 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Wójta Gminy Marianowo o jego pracy miedzy sesjami XXVII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-04-30 09:50:57 Głosowanie w trakcie obrad XXVII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 30 kwietnia 2021 r. nad przyjęciem informacji o stanie porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Marianowo za 2020 r. a. informacja Komendanta Powiatowego Policji w Stargardzie, b. informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie, c. informacja Wójta Gminy Marianowo o ochronie przeciwpożarowej na terenie Gminy Marianowo za 2020 r. XXVII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-04-30 09:53:07 Głosowanie w trakcie obrad XXVII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 30 kwietnia 2021 r. nad przyjęciem sprawozdania z realizacji uchwały Nr XII/53/2019 Rady Gminy Marianowo z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. XXVII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-04-30 09:55:05 Głosowanie w trakcie obrad XXVII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 30 kwietnia 2021 r. nad przyjęciem sprawozdania z realizacji uchwały Nr XII/54/2019 Rady Gminy Marianowo z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020-2022. XXVII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-04-30 09:56:54 Głosowanie w trakcie obrad XXVII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 30 kwietnia 2021 r. nad przyjęciem Sprawozdania z planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowiących dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. XXVII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-05-28 09:27:14 Potwierdzenie możliwości głosowania i potwierdzenie udziału w XXVIII sesji Rady Gminy w dniu 28 maja 2021 r. XXVIII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-05-28 09:34:32 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXVIII w dniu 28 maja 2021 r. XXVIII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-05-28 09:36:12 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr XXVII z dnia 30 kwietnia 2021 r. bez uprzedniego odczytywania. XXVIII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-05-28 09:56:52 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Wójta Gminy Marianowo o jego pracy miedzy sesjami. XXVIII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-05-28 09:58:49 Głosowanie w trakcie obrad XXVIII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 27 maja 2021 r. nad przyjęciem informacji z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Marianowo w 2020 roku. XXVIII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-05-28 10:00:54 Głosowanie w trakcie obrad XVIII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 27 maja 2021 r. nad przyjęciem informacji o realizacji statutowych celów i zadań przez Bibliotekę Publiczną w Marianowie ustalonych Uchwałą Nr VIII/59/2007 Rady Gminy w Marianowie z dnia 20 września 2007 roku w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej w Marianowie za okres od 30 kwietnia 2020 do dnia 20 maja 2021 roku. XXVIII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-05-28 10:02:45 Głosowanie w trakcie obrad XXVIII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 28 maja 2021 r. nad przyjęciem oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020. XXVIII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-06-25 Potwierdzenie mozliwości głosowania i potwierdzenie udziłu w XXIX sesji Rady gminy w dniu 25 czerwca 2021 r. XXIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2021-06-25 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXIX sesji po zmianie z dnia 25 czerwca 2021 r. XXIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2021-06-25 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr XXVIII z dni 28 maja 2021 r. XXIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2021-06-25 Głosownie nad przyjęciem sprawozdania Wójta Gminy o jego pracy między sesjami. XXIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2021-06-25 Głosowanie nad przedstawionym Raportem o stanie Gminy Marianowo za rok 2020. XXIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2021-06-25 Głosowanie w trakcie obrd XXIX sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 25 czerwca 2021 r. nad projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marianowo wotum zaufania XXIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2021-06-25 Głosowanie w trakcie obrd XXIX sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 25 czerwca 2021 r. nad projektu uchwały w sprawie sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Marianowo za 2020 rok XXIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2021-06-25 Głosowanie w trakcie obrd XXIX sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 25 czerwca 2021 r. nad projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marianowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020 XXIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2021-06-25 Głosowanie w trakcie obrad XXIX sesji Rady Gminy Matrianowo w dniu 25 czerwca nad informacją o pracy radnych i Wójta Gminy jako przedstawicieli Gminy Marianowo za 2020 r.: - w Stowarzyszeniu „Sieja”, - w Stowarzyszeniu „WIR” Wiejska Inicjatywa Rozwoju, - w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Gmin Cysterskich XXIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2021-06-25 Głosowanie w trakcie obrad XXIX sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 25 czerwca 2021 r. nad projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2021 rok. XXIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2021-06-25 Głosowanie w trakcie obrd XXIX sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 25 czerwca 2021 r. nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwonowie XXIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2021-06-25 Głosowanie w trakcie obrad XXIX sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 25 czerwca 2021 r. nad projektem uchwały w sprawie regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej-plaży gminnej będącej własnością Gminy Marianowo XXIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2021-06-25 Głosowanie w dniu 25 czerwca 2021 r. podczas obrad sesji XXIX nad projektem uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej. XXIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2021-06-25 Głosowanie w trakcie obrad XXIX sesji Rady Gminy Marianowo nad Uchwałą Nr 11/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian Statutu Związku Gmin Dolnej Odry- wydanie opinii” XXIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2021-07-30 09:28:16 Potwierdzenie możliwości głosowania i potwierdzenie udziału w XXX sesji Rady Gminy w dniu 30 lipca 2021 r. XXX sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-07-30 09:36:51 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXX sesji Rady Gminy w dniu 30 lipca 2021 r. XXX sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-07-30 09:38:09 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXIX sesji Rady Gminy Marianowo z dnia 25 czerwca 2021 r. XXX sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-07-30 09:55:23 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Wójta Gminy o jego pracy między sesjami. XXX sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-07-30 09:57:34 Głosowanie w trakcie obrad XXX sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 30 lipca 2021 r. nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2021-2028. XXX sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-07-30 09:59:17 Głosowanie w trakcie obrad XXX sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 30 lipca 2021 r. nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2021 rok. XXX sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-07-30 10:00:45 Głosowanie w trakcie obrad XXX sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 30 lipca 2021 r. nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie. XXX sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-07-30 10:03:36 Głosowanie w trakcie obrad XXX sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 30 lipca 2021 r. nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie. (zakup hełmu) XXX sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-07-30 10:05:09 Głosowanie w trakcie obrad XXX sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 30 lipca 2021 r. nad projektem uchwały w sprawie regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej - Skateparku będącego własnością Gminy Marianowo. XXX sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-07-30 10:06:33 Głosowanie w trakcie obrad XXX sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 30 lipca 2021 r. nad projektem uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. XXX sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-07-30 10:08:02 Głosowanie w trakcie obrad XXX sesji dniu 30 lipca 2021 r. nad projektem uchwały w przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Marianowie poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Dzwonowie. XXX sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-07-30 10:09:46 Głosowanie w trakcie obrad XXX sesji w dniu 30 lipca 2021 r. nad projektem uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Marianowo i określenia granic ich obwodów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Marianowo publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, od 1 września 2021 r. XXX sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-09-17 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXXI sesji po zmianie z dnia 17 wrzesnia 2021 r. XXXI sesja Rady Gminy Marianowo za
2021-09-17 Głosowanie w trakcie obrd XXXI sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 17 września 2021 r. nad przyjęciem protokołu z XXX sesji w dniu 30 lipca 2021 r. XXXI sesja Rady Gminy Marianowo za
2021-09-17 Głosowanie w trakcie obrad XXXI sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 17 wrzesnia 2021 r. nad przyjęciem sprawozdania Wójta Gminy Marianowo XXXI sesja Rady Gminy Marianowo za
2021-09-17 Głosowanie w trakcie obrad XXXI sesji nad przyjęciem informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Marianowo za pierwsze półrocze 2021 roku. XXXI sesja Rady Gminy Marianowo za
2021-09-17 Głosowanie w trakcie obrad XXXI sesji nad przyjęciem informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2021-2028 w I półroczu 2021 r. XXXI sesja Rady Gminy Marianowo za
2021-09-17 Głosowanie w trakcie obrad XXXI sesji nad przyjęciem informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2021 roku. XXXI sesja Rady Gminy Marianowo za
2021-09-17 Głosowanie w trakcie obrad XXXI sesji nad projektem uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku. XXXI sesja Rady Gminy Marianowo za
2021-09-17 Głosowanie w trakcie obrad XXXI sesji nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2021 r. XXXI sesja Rady Gminy Marianowo za
2021-09-17 Głosowanie w trakcie obrad XXXI sesji nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2021-2028 XXXI sesja Rady Gminy Marianowo za
2021-09-17 Potwierdzenie mozliwości głosowania i potwierdzenie udziłu w XXXI sesji Rady Gminy w dniu 17 września2021 r. XXXI sesja Rady Gminy Marianowo za