Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Marianowo

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Jolanta BUJAK

Jolanta BUJAK

Radny

Okręg: 8, zdobyte głosy: 70

Status: powołany - 21.10.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rewizyjna stała I/3/2018 Rady Gminy Marianowo z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej przewodniczący

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-23 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej I sesja Rady Gminy Marianowo za
2018-11-23 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej I sesja Rady Gminy Marianowo za
2018-11-23 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska I sesja Rady Gminy Marianowo za
2018-12-07 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2018 rok II sesja Rady Gminy Marianowo za
2018-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2019-2029 III sesja Rady Gminy Marianowo za
2018-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2019 rok III sesja Rady Gminy Marianowo za
2018-12-07 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Marianowo II sesja Rady Gminy Marianowo za
2018-11-23 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska I sesja Rady Gminy Marianowo za
2018-11-23 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I sesja Rady Gminy Marianowo za
2018-11-23 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I sesja Rady Gminy Marianowo za
2018-12-07 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych Rady Gminy Marianowo II sesja Rady Gminy Marianowo za
2018-12-07 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania “Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019 – 2023 II sesja Rady Gminy Marianowo za
2018-12-07 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności II sesja Rady Gminy Marianowo za
2018-12-07 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 II sesja Rady Gminy Marianowo za
2018-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkotykowych i innych uzależnień w Gminie Marianowo na 2019 rok III sesja Rady Gminy Marianowo za
2018-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Marianowo a Gminą - Miastem Stargard w sprawie prowadzenia noclegowni i ogrzewalni dla bezdomnych oraz określenia zasad i udziału w kosztach utrzymania III sesja Rady Gminy Marianowo za
2018-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia diety dla sołtysów za wykonywanie czynności publicznych III sesja Rady Gminy Marianowo za
2018-12-28 Głosowanie nad projektem uchwaly w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady gminy Marianowo na 2019 rok i sposobu jego realizacji III sesja Rady Gminy Marianowo za
2018-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska na 2019 rok. III sesja Rady Gminy Marianowo za
2018-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok. III sesja Rady Gminy Marianowo za
2018-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Marianowo III sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-01-31 Głosowanie nad sprawozdaniem Wójta Gminy o jego pracy między sesjami. IV sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-01-31 Głosowanie nad sprawozdaniem z realizacji uchwał Rady Gminy: - Nr XXX/201/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok, - Nr XXX/202/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia „Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na rok 2018”, ze zmianami, - Nr XXX/203/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Marianowo na 2018 rok”, - Nr XXX/204/2017 Rady Gminy Marianowo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia „Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Marianowo na rok 2018”,ze zmianami IV sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-01-31 Głosowanie nad sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Marianowo za 2018 rok. IV sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-01-31 Głosowanie nad sprawozdaniem z zakresu umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg w ich spłacie określonych w uchwale Nr XLII/269/2010 Rady Gminy Marianowo z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności Gminy Marianowo lub jej jednostek podległych z tytułu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, a także wskazania warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych. IV sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-01-31 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie urządzeń wodociągowych i nieruchomości gruntowych. IV sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-01-31 Głosowanie nad sprawozdaniem z pracy Komisji Rewizyjnej za 2018 r. IV sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-01-31 Głosowanie nad sprawozdaniem z pracy Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska za 2018 rok. IV sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-01-31 Głosowanie nad informacją o pracy radnych za 2018 rok. IV sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-03-29 Głosowanie nad sprawozdaniem Wójta Gminy o jego pracy między sesjami. V sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-03-29 Głosowanie nad informacją o realizacji statutowych celów i zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie za 2018 rok ustalonych uchwałą Nr XV/98/2012 Rady Gminy w Marianowie z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Marianowie, ze zmianami. V sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-03-29 Głosowanie nad sprawozdaniem z realizacji Uchwały nr XXXIII/222/2018 Rady Gminy Marianowo z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2018 roku. V sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-03-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2019 rok. V sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-03-29 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkotykowych i innych uzależnień w Gminie Marianowo na 2019 rok. V sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-03-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2019 roku. V sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-03-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo. V sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-03-29 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie urządzeń wodociągowych i nieruchomości gruntowych. V sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-05-10 Głosowanie nad sprawozdaniem Wójta Gminy o jego pracy między sesjami. VI sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-05-10 Głosowanie nad informacją o stanie porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Marianowo- informacja Komendanta Powiatowego Policji w Stargardzie, VI sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-05-10 Głosowanie nad informacją o stanie porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Marianowo: informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie. VI sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-05-10 Głosowanie nad informacją o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Marianowo za 2018 rok. VI sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-05-10 Głosowanie nad informacją o realizacji statutowych celów i zadań przez Bibliotekę Publiczną w Marianowie ustalonych uchwałą nr VIII/59/2007 Rady Gminy w Marianowie z dnia 20 września 2007 roku w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej w Marianowie. VI sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-05-10 Głosowanie nad informacją Wójta Gminy Marianowo o działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Marianowo za 2018 rok. (Uchwała Nr VII/49/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku, zmieniona uchwałą Nr XV/97/2012 z dnia 1 marca 2012 roku). VI sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-05-10 Głosowanie nad sprawozdaniem z realizacji uchwały nr XVIII/182/2017 Rady Gminy Marianowo z dnia 12 października 2017 roku w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”. VI sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-05-10 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2019 rok. VI sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-05-10 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulinie. VI sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-05-10 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Marianowo. VI sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-06-10 Głosowanie nad sprawozdaniem Wójta Gminy o jego pracy między sesjami. VII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-06-10 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2019 rok. VII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-06-10 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi VII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-06-27 Głosowanie nad sprawozdaniem Wójta Gminy o jego pracy między sesjami. VIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-06-27 Głosowanie nad Raportem o stanie Gminy Marianowo za 2018 rok VIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-06-27 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marianowo wotum zaufania VIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-06-27 Głosowanie nad sprawozdaniem planu finansowego instytucji kultury Biblioteki Publicznej w Marianowie za 2018 rok VIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-06-27 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Marianowo za 2018 rok VIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-06-27 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marianowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok VIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-06-27 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2019-2029 VIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-06-27 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2019 rok VIII sesja Rady Gminy Marianowo przeciw
2019-06-27 Głosowanie nad przyjeciem oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie VIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-08-14 Głosowanie nad sprawozdaniem Wójta Gminy o jego pracy między sesjami. IX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-08-14 Głosowanie informacji o pracy radnych i wójta gminy jako przedstawicieli Gminy Marianowo za 2018 r. a) w stowarzyszeniu "Sieja", b) w stowarzyszeniu "WIR" Wiejska Inicjatywa Rozwoju IX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-08-14 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Marianowo i określenia granic ich obwodów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Marianowo publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, od dnia 1 września 2019 r. IX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-08-14 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustaleniaczasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych oddziałach w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Marianowie IX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-08-14 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2019-2028 IX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-08-14 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2019 rok. IX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-09-27 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z IX sesji Rady Gminy z 14 sierpnia 2019 r. X sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-09-27 Głosowanie nad sprawozdaniem Wójta Gminy o jego pracy między sesjami. X sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-09-27 Głosowanie nad informacją Wójta Gminy Marianowo o przebiegu wykonania budżetu Gminy Marianowo za I półrocze 2019 roku X sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-09-27 Głosowanie nad informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2019-2028 w I półroczu 2019 r. X sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-09-27 Głosowanie nad informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Marianowie za I półrocze 2019 roku. X sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-09-27 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2019 rok. X sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-09-27 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwonowie.. X sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-09-27 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie. X sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-09-27 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków i szczegółowe warunki ich przyznawania , szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Marianowo. X sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-10-31 Głosowanie nad sprawozdaniem Wójta Gminy o jego pracy między sesjami XI sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-10-31 Głosowanie nad informacją w sprawie realizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o. o w Nowogardzie, Wodociągi Zachodniopomorskie w Goleniowie oraz Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o w Chociwlu XI sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-10-31 Głosowanie nad informacją o przebiegu zebrań wiejskich w sołectwach na terenie Gminy Marianowo XI sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-10-31 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok XI sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-10-31 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2020 XI sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-10-31 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2019 r. XI sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-10-31 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków i szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Marianowo XI sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-10-31 Głosowanie nad stanowiskiem w sprawie niewniesienia sprzeciwu do Uchwały Nr 12/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 2 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian Statutu Związku Gmin Dolnej Odry XI sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-11-29 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XI sesji Rady Gminy z 31 października 2019 r. XII sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-11-29 Głosowanie nad sprawozdaniem Wójta Gminy o jego pracy między sesjami. XII sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-11-29 Głosowanie nad informacją Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Marianowo w roku szkolnym 2018-2019, w tym o wynikach: -egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkołę nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalistycznymi potrzebami edukacyjnymi, - nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie. XII sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-11-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo na 2019 rok. XII sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-11-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020" XII sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-11-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia "Wieloetniego programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020-2022 XII sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-11-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Marianowo XII sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-11-29 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości:Trąbki i Trąbki Małe dotyczących zniesienia nazw miejscowości Trąbki i Trąbki Małe oraz utworzenia jednej miejscowości o nazwie Trąbki XII sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-11-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Marianowo na lata 2016-2019, z perspektywą na lata 2020-2023, za lata 2017-2018 XII sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-11-29 Głosowanie nad informacja o osobach, które nie złożyły oświadczeń majątkowych za 2018 rok lub złożyły je po terminie, stwierdzonych nieprawidłowościach w analizowanych oświadczeniach wraz z opisem oraz wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia: – informacja Wojewody Zachodniopomorskiego, - analiza Urzędu Skarbowego w Stargardzie, - analiza Wójta Gminy. XII sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-12-20 Głosowanie nad sprawozdaniem Wójta Gminy o jego pracy między sesjami XIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-12-20 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2020-2031, z autopoprawkami XIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-12-20 Głosowanie nad wnioskiem do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2020 rok XIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-12-20 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy marianowo na 2020 rok XIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-12-20 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo na 2019 rok. XIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-12-20 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajecie pasa drogowego dróg gminnych XIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-12-20 Głosowanie nad projektem uchwaływ sprawie przyjęcia Gminnego Programu XIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-12-20 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Marianowo na 2020 rok XIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-12-20 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska na 2020 rok XIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-12-20 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracyKomisji Rewizyjnej na 2020 rok XIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-12-20 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020 rok XIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2019-12-20 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia woli utworzenia spółdzielni socjalnej XIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2020-01-31 Głosowanie nad przyjęciem zmienionego porządku obrad XIV sesji Rady Gminy Marianowo. XIV sesja Rady Gminy Marianowo za
2020-01-31 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XIII sesji Rady Gminy z 20 grudnia 2019 r. XIV sesja Rady Gminy Marianowo za
2020-01-31 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Wójta o jego pracy między sesjami. XIV sesja Rady Gminy Marianowo za
2020-01-31 Głosowanie nad sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Marianowo za 2019 rok. XIV sesja Rady Gminy Marianowo za
2020-01-31 Głosowanie nad sprawozdaniem z realizacji uchwały Nr III/17/2018 Rady Gminy Marianowo z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkotykowych i innych uzależnień w gminie Marianowo na 2019 rok. XIV sesja Rady Gminy Marianowo za
2020-01-31 Głosowanie nad sprawozdaniem z zakresu umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg w ich spłacie określonych w uchwale Nr XLII/269/2010 Rady Gminy Marianowo z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności Gminy Marianowo lub jej jednostek podległych z tytułu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, a także wskazania warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych. XIV sesja Rady Gminy Marianowo za
2020-01-31 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2020 rok. XIV sesja Rady Gminy Marianowo za
2020-05-15 13:58:10 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr XIV z XIV sesji Rady Gminy Marianowo z dnia 31 stycznia 2020 roku. XV sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx) za
2020-05-15 13:59:16 Głosowanie nad sprawozdaniem Wójta Gminy o jego pracy między sesjami. XV sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx) za
2020-05-15 14:01:18 Głosowanie nad informacją o realizacji statutowych celów i zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie za 2019 rok ustalonych uchwałą Nr XV/98/2012 Rady Gminy w Marianowie z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Marianowie za 2019 rok. XV sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx) za
2020-05-15 14:03:28 Głosowanie nad informacją z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Marianowo w 2019 roku. XV sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx) za
2020-05-15 14:05:12 Głosowanie nad sprawozdaniem z realizacji uchwały nr V/27/2019 Rady Gminy Marianowo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2019 roku. XV sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx) za
2020-05-15 14:06:46 Głosowanie nad informacją o pracy radnych za 2019 rok. XV sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx) za
2020-05-15 14:08:17 Głosowanie nad sprawozdaniem z pracy Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska za 2019 rok. XV sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx) za
2020-05-15 14:10:44 Głosowanie nad sprawozdaniem z pracy Komisji Rewizyjnej za 2019 rok. XV sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx) za
2020-05-15 14:12:35 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2020 rok. XV sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx) za
2020-05-15 14:14:23 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2020-2031. XV sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx) za
2020-05-15 14:16:16 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkotykowych i innych uzależnień w Gminie Marianowo na 2020 rok. XV sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx) za
2020-05-15 14:18:02 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1734Z. Przebudowa ulicy Stargardzkiej w Marianowie -etap II". XV sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx) za
2020-05-15 14:24:06 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2020 roku. XV sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx) za
2020-05-15 14:27:10 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. XV sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx) za
2020-05-15 14:28:50 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. XV sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx) za
2020-05-15 14:31:10 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Marianowo, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. XV sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx) za
2020-05-15 14:33:04 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Marianowo, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. XV sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx) za
2020-05-15 14:34:43 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. XV sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx) za
2020-05-15 14:36:19 Głosowanie nad oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2019. XV sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx) za
2020-05-15 13:31:57 Potwierdzenie możliwości głosowania i udziału w sesji w dniu 15 maja 2020 r. XV sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx) za
2020-05-15 13:56:13 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad sesji XV sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx) za
2020-06-24 12:09:48 Potwierdzenie możliwości głosowania i udziału w XVI sesji nadzwyczajnej w dniu 24 czerwca 2020 r. XVI sesja Rady Gminy Marianowo na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx) za
2020-06-24 12:20:20 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XVI sesji XVI sesja Rady Gminy Marianowo na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx) za
2020-06-24 12:21:54 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr XV z XV sesji Rady Gminy Marianowo z dnia 15 maja 2020 roku. XVI sesja Rady Gminy Marianowo na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx) za
2020-06-24 12:23:44 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Wójta Gminy o jego pracy między sesjami. XVI sesja Rady Gminy Marianowo na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx) za
2020-06-24 12:25:57 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2020-2031. XVI sesja Rady Gminy Marianowo na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx) za
2020-06-24 12:27:23 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2020 rok. XVI sesja Rady Gminy Marianowo na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx) za
2020-06-24 12:28:45 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie XVI sesja Rady Gminy Marianowo na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx) za
2020-06-24 12:29:59 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulinie XVI sesja Rady Gminy Marianowo na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx) za
2020-06-24 12:31:55 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwonowie XVI sesja Rady Gminy Marianowo na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx) za
2020-06-24 12:37:16 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gogolewie XVI sesja Rady Gminy Marianowo na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx) za
2020-06-24 12:39:58 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia woli utworzenia spółdzielni socjalnej XVI sesja Rady Gminy Marianowo na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx) za
2020-07-10 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XVII sesji, po wprowadzonych poprawkach. XVII sesja Rady Gminy Marianowo za
2020-07-10 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr XVI z XVI sesji Rady Gminy Marianowo z dnia 24 czerwca 2020 roku. XVII sesja Rady Gminy Marianowo za
2020-07-10 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Wójta Gminy o jego pracy między sesjami. XVII sesja Rady Gminy Marianowo za
2020-07-10 Głosowanie nad przyjęciem Raportu o stanie Gminy Marianowo za 2019 r. XVII sesja Rady Gminy Marianowo za
2020-07-10 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marianowo wotum zaufania. XVII sesja Rady Gminy Marianowo za
2020-07-10 Głosowanie nad sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Marianowie za 2019 rok. XVII sesja Rady Gminy Marianowo za
2020-07-10 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Marianowo za 2019 XVII sesja Rady Gminy Marianowo za
2020-07-10 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok XVII sesja Rady Gminy Marianowo za
2020-07-10 Głosowanie nad informacją o realizacji statutowych celów i zadań przez Bibliotekę Publiczną w Marianowie ustalonych uchwałą nr VIII/59/2007 Rady Gminy w Marianowie z dnia 20 września 2007 roku w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej w Marianowie za 2019 rok. XVII sesja Rady Gminy Marianowo za
2020-07-10 Głosowanie nad sprawozdaniem z realizacji uchwały nr XXXIX/253/2018 Rady Gminy Marianowo z dnia 11 października 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”. XVII sesja Rady Gminy Marianowo za
2020-07-10 Głosowanie nad przyjęciem informacji o stanie porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Marianowo w 2019 roku: a) informacja Wójta, b) informacja Komendanta Powiatowego Policji w Stargardzie, c) informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie. XVII sesja Rady Gminy Marianowo za
2020-07-10 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności stanowiącej równowartość 40 euro przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, jeżeli jej kwota jest równa świadczeniu pieniężnemu albo większa od tego świadczenia. XVII sesja Rady Gminy Marianowo za
2020-07-10 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2020 roku. XVII sesja Rady Gminy Marianowo za
2020-07-10 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marianowo. XVII sesja Rady Gminy Marianowo za
2020-07-10 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.(Dz.nr 344/5 w Marianowie) XVII sesja Rady Gminy Marianowo za
2020-07-10 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. XVII sesja Rady Gminy Marianowo za
2020-07-10 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkotykowych i innych uzależnień w Gminie Marianowo na 2020 rok. XVII sesja Rady Gminy Marianowo za
2020-07-10 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XV/71/2020 Rady Gminy Marianowo z dnia 15 maja 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkotykowych i innych uzależnień w Gminie Marianowo na 2020 rok. XVII sesja Rady Gminy Marianowo za
2020-07-10 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. XVII sesja Rady Gminy Marianowo za
2020-07-10 Głosowanie nad projketem uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Marianowo XVII sesja Rady Gminy Marianowo za
2020-07-10 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Marianowo XVII sesja Rady Gminy Marianowo za
2020-09-18 09:04:30 Potwierdzenie możliwości głosowania i udziału w XVIII sesji w dniu 18 września 2020 r. XVIII sesja Rady Gminy Marianowo ( zdalny tryb obradowania na podstawie art. 15 zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zaka za
2020-09-18 09:32:01 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Wójta Gminy o jego pracy między sesjami. XVIII sesja Rady Gminy Marianowo ( zdalny tryb obradowania na podstawie art. 15 zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zaka za
2020-09-18 09:34:15 Głosowanie nad informacją o przebiegu wykonania budżetu Gminy Marianowo za pierwsze półrocze 2020 r. XVIII sesja Rady Gminy Marianowo ( zdalny tryb obradowania na podstawie art. 15 zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zaka za
2020-09-18 09:35:53 Głosowanie nad informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2020-2031 w I półroczu 2020 r. XVIII sesja Rady Gminy Marianowo ( zdalny tryb obradowania na podstawie art. 15 zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zaka za
2020-09-18 09:38:04 Głosowanie nad informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Marianowie za I półrocze 2020 r. XVIII sesja Rady Gminy Marianowo ( zdalny tryb obradowania na podstawie art. 15 zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zaka za
2020-09-18 09:39:53 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2020-2031. XVIII sesja Rady Gminy Marianowo ( zdalny tryb obradowania na podstawie art. 15 zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zaka za
2020-09-18 09:41:31 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2020 rok. XVIII sesja Rady Gminy Marianowo ( zdalny tryb obradowania na podstawie art. 15 zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zaka za
2020-09-18 09:43:26 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020” XVIII sesja Rady Gminy Marianowo ( zdalny tryb obradowania na podstawie art. 15 zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zaka za
2020-09-18 09:45:18 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020 – 2022” XVIII sesja Rady Gminy Marianowo ( zdalny tryb obradowania na podstawie art. 15 zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zaka za
2020-09-18 09:46:45 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. XVIII sesja Rady Gminy Marianowo ( zdalny tryb obradowania na podstawie art. 15 zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zaka za
2020-09-18 09:15:23 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XVIII sesji w dniu 18 wrzesnia 2020 r. XVIII sesja Rady Gminy Marianowo ( zdalny tryb obradowania na podstawie art. 15 zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zaka za
2020-09-18 09:17:00 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr XVII z XVII sesji Rady Gminy Marianowo z dnia 10 lipca 2020 roku. XVIII sesja Rady Gminy Marianowo ( zdalny tryb obradowania na podstawie art. 15 zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zaka za
2020-10-30 09:23:02 Głosowanie na przyjęciem porządku sesji po wprowadzonej zmianie XIX sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r.) za
2020-10-30 09:27:38 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr XVIII z XVIII sesji Rady Gminy Marianowo z dnia 18 września 2020 roku. XIX sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r.) za
2020-10-30 09:44:09 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Wójta Gminy o jego pracy między sesjami. XIX sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r.) za
2020-10-30 09:47:57 Głosowanie nad przyjęciem informacj o pracy radnych i Wójta Gminy jako przedstawicieli Gminy Marianowo za 2019 r.: - w Stowarzyszeniu „Sieja”, - w Stowarzyszeniu „WIR” Wiejska Inicjatywa Rozwoju, - w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Gmin Cysterskich. XIX sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r.) za
2020-10-30 09:50:51 Głosowanie nad przyjęciem informacji o osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego za 2019 rok lub złożyły je po terminie, stwierdzonych nieprawidłowościach w analizowanych oświadczeniach wraz z opisem oraz wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia: - informacja Wojewody Zachodniopomorskiego, - analiza Urzędu Skarbowego w Stargardzie, - analiza Wójta Gminy Marianowo, - analiza Przewodniczącego Rady Gminy . XIX sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r.) za
2020-10-30 09:53:13 Głosowanie nad przyjęciem informacji o przebiegu zebrań sprawozdawczych w jednostkach pomocniczych Gminy w 2020 roku. XIX sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r.) za
2020-10-30 09:55:34 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2020-2031. XIX sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r.) za
2020-10-30 09:58:15 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2020 rok. XIX sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r.) za
2020-10-30 09:59:52 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok. XIX sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r.) za
2020-10-30 10:01:32 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2021. XIX sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r.) za
2020-10-30 10:03:07 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marianowo. XIX sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r.) za
2020-10-30 09:03:33 Potwierdzenie możliwości głosowania i potwierdzenie udziału w sesji w dniu 30 października 2020 r. XIX sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r.) za
2020-10-30 10:04:40 Głosowanie na przyjęciem projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu lasów ochronnych w Nadleśnictwie Dobrzany położonych na terenie Gminy Marianowo. XIX sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r.) za
2020-10-30 10:06:33 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021". XIX sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r.) za
2020-10-30 10:08:24 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Marianowo do realizacji projektu „Polsko- Niemieckie Centrum Kompetencji Językowych i Zawodowych” realizowanego w ramach Programu Interreg VA XIX sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r.) za
2020-11-27 09:06:57 Potwierdzenie możliwości głosowania i potwierdzenie udziału w XX sesji w dniu 27 listopada 2020 r. XX sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx ustawy z 2 marca 2020 r.) za
2020-11-27 09:13:41 Głosowanie nad przyjęciem porządku XX sesji w dniu 27 listopada 2020 r. XX sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx ustawy z 2 marca 2020 r.) za
2020-11-27 09:18:08 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr XIX z XIX sesji Rady Gminy Marianowo z dnia 30 października 2020 r. XX sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx ustawy z 2 marca 2020 r.) za
2020-11-27 09:31:25 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Wójt Gminy o jego pracy między sesjami. XX sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx ustawy z 2 marca 2020 r.) za
2020-11-27 09:33:52 Głosownie w trakcie obrad XX Sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 27 listopada 2020 r. przeprowadzonej w trybie zdalnym nad przyjęciem informacji Wójta Gminy Marianowo o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2019/2020, w tym o wynikach: - egzaminu ósmoklasisty, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkołę nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, - nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie. XX sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx ustawy z 2 marca 2020 r.) za
2020-11-27 09:35:51 Głosowanie w trakcie obrad XX sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 27 listopada 2020 r. przeprowadzonej w trybie zdalnym nad przyjęciem informacji Wójta Gminy Marianowo w sprawie realizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o.o. w Nowogardzie, Wodociągi Zachodniopomorskie w Goleniowie oraz „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o w Chociwlu. XX sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx ustawy z 2 marca 2020 r.) za
2020-11-27 09:37:25 Głosowanie w trakcie obrad XX sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 27 listopada 2020 r. przeprowadzonej w trybie zdalnym nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2020 rok. XX sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx ustawy z 2 marca 2020 r.) za
2020-11-27 09:39:29 Głosowanie w trakcie obrad XX sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 27 listopada 2020 r. przeprowadzonej w trybie zdalnym nad podjęciem uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania przy wyznaczeniu aglomeracji Dobrzany. XX sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx ustawy z 2 marca 2020 r.) za
2020-11-27 09:41:00 Głosowanie w trakcie obrad XX sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 27 listopada 2020 r. przeprowadzonej w trybie zdalnym nad podjęciem uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych. XX sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx ustawy z 2 marca 2020 r.) za
2020-12-15 11:18:15 Potwierdzenie możliwości głosowania i potwierdzenie udziału w XXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 15 grudnia 2020 r. XXI sesja Rady Gminy Marianowo ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx) za
2020-12-15 11:25:39 Głosowanie nad przyjęciem porządku XXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 15 grudnia 2020 r. XXI sesja Rady Gminy Marianowo ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx) za
2020-12-15 11:38:27 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Wójta Gminy o jego pracy między sesjami. XXI sesja Rady Gminy Marianowo ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx) za
2020-12-15 11:40:27 Głosowanie w trakcie obrad XXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 15 grudnia 2020 r. przeprowadzone w trybie zdalnym nad podjęciem uchwały zmieniającej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2020-2031 XXI sesja Rady Gminy Marianowo ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx) za
2020-12-15 11:42:06 Głosowanie w trakcie obrad XXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 15 grudnia 2020 r. przeprowadzone w trybie zdalnym nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Marianowo na 2020 rok. XXI sesja Rady Gminy Marianowo ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx) za
2020-12-15 11:28:19 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr XX z XX sesji Rady gminy Marianowo z dnia 27 listopada 2020 r. XXI sesja Rady Gminy Marianowo ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx) za
2020-12-30 09:19:17 Potwierdzenie możliwości głosownia i potwierdzenie udziału w XXII zdalnej sesji w dniu 30 grudnia 2020 r. XXII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2020-12-30 09:27:16 Głosowanie nad przyjęciem porządku XXII zdalnej sesji w dniu 30 grudnia 2020 r. po wprowadzonej zmianie. XXII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2020-12-30 09:32:26 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr XXI sesji Rady Gminy Marianowo z dnia 15 grudnia 2020 r. XXII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2020-12-30 09:40:25 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Wójta Gminy o jego pracy między sesjami. XXII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2020-12-30 09:48:30 Głosowanie w trakcie obrad XXII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 30 grudnia 2020 r. przeprowadzonej w trybie zdalnym nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2021-2032. po wprowadzonej autopoprawce. XXII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2020-12-30 10:08:23 Głosowanie w trakcie obrad XXII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 30 grudnia 2020 r. przeprowadzonej w trybie zdalnym nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2021 rok po wprowadzonej autopoprawce. XXII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2020-12-30 10:16:37 Głosowanie w trakcie obrad XXII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 30 grudnia 2020r. nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkotykowych i innych uzależnień w Gminie Marianowo na 2021 rok. XXII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2020-12-30 10:23:10 Głosowanie w trakcie obrad XXII Sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 30 grudnia 2020 r. nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Marianowo na lata 2020-2023, z perspektywą na lata 2024-2027. XXII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2020-12-30 10:29:11 Głosowanie w trakcie obrad XXII Sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 30 grudnia 2020 r. nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Marianowo na lata 2021-2027. XXII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2020-12-30 10:40:14 Głosowanie w trakcie obrad XXII sesji rady gminy Marianowo w dniu 30 grudnia 2020 r. przeprowadzonej w trybie zdalnym nad podjęciem uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Marianowo na lata 2021-2031. XXII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2020-12-30 10:51:53 Głosowanie w trakcie obrad XXII sesji rady gminy Marianowo w dniu 30 grudnia 2020 r. przeprowadzonej w trybie zdalnym nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Marianowo na 2021 rok. XXII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2020-12-30 10:59:07 Głosowanie w trakcie obrad XXII sesji rady gminy Marianowo w dniu 30 grudnia 2020 r. przeprowadzonej w trybie zdalnym nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska na 2021 rok. XXII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2020-12-30 11:02:58 Głosowanie w trakcie obrad XXII sesji rady gminy Marianowo w dniu 30 grudnia 2020 r. przeprowadzonej w trybie zdalnym nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok. XXII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2020-12-30 11:07:32 Głosowanie w trakcie obrad XXII sesji rady gminy Marianowo w dniu 30 grudnia 2020 r. przeprowadzonej w trybie zdalnym nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 rok. XXII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2020-12-30 11:14:43 Głosowanie w trakcie obrad XXII sesji rady gminy Marianowo w dniu 30 grudnia 2020 r. przeprowadzonej w trybie zdalnym nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu "Wspólne zagrożenia i wyzwania-wspólne transgraniczne rozwiązania wypracowane z młodzieżą" realizowanego w ramach Programu InterregVA XXII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-02-19 13:09:48 Potwierdzenie możliwości głosowania i potwierdzenie udziału w sesji nadzwyczajnej w dniu 19 lutego 2021 roku XXIII nadzwyczajna ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-02-19 13:30:08 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXIII sesji Rady Gminy w dniu 19 lutego 2021 roku po wprowadzonych zmianach. XXIII nadzwyczajna ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-02-19 13:34:31 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr XXII z sesji Rady Gminy Marianowo z dnia 30 grudnia 2020 roku XXIII nadzwyczajna ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-02-19 14:02:39 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Wójta Gminy Marianowo o jego pracy między sesjami XXIII nadzwyczajna ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-02-19 14:20:51 Głosowanie w trakcie obrad XXIII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 19 lutego 2021 r. przeprowadzonej w trybie zdalnym nad przyjęciem uchwały uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Marianowie poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Dzwonowie. XXIII nadzwyczajna ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-02-19 14:04:55 Głosowanie w trakcie obrad XXIII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 19 lutego 2021 r. nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Marianowo na 2021 rok XXIII nadzwyczajna ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-02-19 14:09:12 Głosowanie w trakcie obrad XXIII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 19 lutego 2021 r. nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2021-2032. XXIII nadzwyczajna ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-02-19 14:13:38 Głosowanie w trakcie obrad XXIII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 19 lutego 2021 r. nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkotykowych i innych uzależnień w Gminie Marianowo na 2021 rok. XXIII nadzwyczajna ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-02-19 14:16:13 Głosowanie w trakcie obrad XXIII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 19 lutego 2021 r. nad podjęciem w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej” dotyczy Gminy Dobrzany. XXIII nadzwyczajna ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-02-19 14:18:18 Głosowanie w trakcie obrad XXIII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 19 lutego 2021 r. nad podjęciem uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej” dotyczy Gminy Stargard. XXIII nadzwyczajna ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-02-26 09:14:15 Potwierdzenie możliwości głosowania i potwierdzenie udziału w sesji XXIV w dniu 26 lutego 2021 roku XXIV sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx) za
2021-02-26 09:22:38 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXIV sesji w dniu 26 lutego 2021 r. po wprowadzonej poprawce XXIV sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx) za
2021-02-26 09:29:51 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr XXIII z sesji Rady Gminy Marianowo z dnia 19 lutego 2021 roku XXIV sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx) za
2021-02-26 09:46:12 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Wójta Gminy Marianowo o jego pracy miedzy sesjami XXIV sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx) za
2021-02-26 09:51:17 Głosowanie w trakcie obrad XXIV sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 26 lutego 2021 roku nad przyjęciem sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Marianowo za 2020 rok. XXIV sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx) za
2021-02-26 09:52:50 Głosowanie w trakcie obrad XXIV sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 26 lutego 2021 roku nad przyjęciem sprawozdania z realizacji uchwały Nr XIII/62/2019 Rady Gminy Marianowo z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkotykowych i innych uzależnień w Gminie Marianowo na 2020 rok" XXIV sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx) za
2021-02-26 09:55:43 Głosowanie w trakcie obrad XXIV sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 26 lutego 2021 roku nad przyjęciem sprawozdania z zakresu umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg w ich spłacie określonych w uchwale Nr XLII/269/2010 Rady Gminy Marianowo z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności Gminy Marianowo lub jej jednostek podległych z tytułu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, a także wskazania warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych. XXIV sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx) za
2021-02-26 09:57:25 Głosowanie w trakcie obrad XXIV sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 26 lutego 2021 roku nad przyjęciem informacji o realizacji statutowych celów i zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie za 2020 rok ustalonych uchwałą Nr XV/98/2012 Rady Gminy w Marianowie z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Marianowie. XXIV sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx) za
2021-02-26 09:59:03 Głosowanie w trakcie obrad XXIV sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 26 lutego 2021 roku nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2021 roku. XXIV sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx) za
2021-02-26 10:00:30 Głosowanie w trakcie obrad XXIV sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 26 lutego 2021 roku nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi XXIV sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx) za
2021-02-26 10:02:04 Głosowanie w trakcie obrad XXIV sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 26 lutego 2021 roku nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Marianowo na lata 2021-2023. XXIV sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx) za
2021-02-26 10:04:39 Głosowanie w trakcie obrad XXIV sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 26 lutego 2021 roku nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego XXIV sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx) za
2021-02-26 10:09:41 Głosowanie w trakcie obrad XXIV sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 26 lutego 2021 roku nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 18 stycznia 2021 roku. XXIV sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx) za
2021-03-09 14:49:33 Potwierdzenie możliwości głosowania i potwierdzenie udziału w XXV sesji nadzwyczajnej w dniu 9 marca 2021 r. XXV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-03-09 14:54:49 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXV sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 9 marca 2021 r. XXV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-03-09 14:56:03 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr XXIV z dnia 26 lutego 2021 r. XXV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-03-09 15:02:43 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Wójta Gminy Marianowo o jego pracy między sesjami XXV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-03-09 15:05:21 Głosowanie w trakcie obrad XXV sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 9 marca 2021 r. nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2021 rok XXV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-03-26 09:04:04 Potwierdzenie możliwości głosowania i potwierdzenie udziału w XXVI sesji Rady Gminy w dniu 26 marca 2021 r. XXVI sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-03-26 09:11:36 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXVI sesji w dniu 26 marca 2021 r. po wprowadzonej poprawce. XXVI sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-03-26 09:12:36 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr XXV z dnia 9 marca 2021 r. bez uprzedniego odczytywania. XXVI sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-03-26 09:24:40 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Wójta Gminy Marianowo o jego pracy między sesjami XXVI sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-03-26 09:31:03 Głosowanie w trakcie obrad XXVI sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 26 marca 2021 r. nad przyjęciem projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej. XXVI sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-03-26 09:39:09 Głosowanie w trakcie obrad XXVI sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 26 marca 2021 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości. XXVI sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-03-26 09:47:15 Głosowanie w trakcie obrad XXVI sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 26 marca 2021 r. nad przyjęciem sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2020 rok. XXVI sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-03-26 09:48:31 Głosowanie w trakcie obrad XXVI sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 26 marca 2021 r. nad przyjęciem sprawozdania z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2020 rok. XXVI sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-03-26 09:56:02 Głosowanie w trakcie obrad XXVI sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 26 marca 2021 r. nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. XXVI sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-03-26 10:01:23 Głosowanie w trakcie obrad XXVI sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 26 marca 2021 r. nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w prawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2021 rok XXVI sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-04-30 09:34:09 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Wójta Gminy Marianowo o jego pracy miedzy sesjami XXVII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-04-30 09:50:57 Głosowanie w trakcie obrad XXVII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 30 kwietnia 2021 r. nad przyjęciem informacji o stanie porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Marianowo za 2020 r. a. informacja Komendanta Powiatowego Policji w Stargardzie, b. informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie, c. informacja Wójta Gminy Marianowo o ochronie przeciwpożarowej na terenie Gminy Marianowo za 2020 r. XXVII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-04-30 09:53:07 Głosowanie w trakcie obrad XXVII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 30 kwietnia 2021 r. nad przyjęciem sprawozdania z realizacji uchwały Nr XII/53/2019 Rady Gminy Marianowo z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. XXVII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-04-30 09:55:05 Głosowanie w trakcie obrad XXVII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 30 kwietnia 2021 r. nad przyjęciem sprawozdania z realizacji uchwały Nr XII/54/2019 Rady Gminy Marianowo z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020-2022. XXVII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-04-30 09:56:54 Głosowanie w trakcie obrad XXVII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 30 kwietnia 2021 r. nad przyjęciem Sprawozdania z planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowiących dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. XXVII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-05-28 09:27:14 Potwierdzenie możliwości głosowania i potwierdzenie udziału w XXVIII sesji Rady Gminy w dniu 28 maja 2021 r. XXVIII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-05-28 09:34:32 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXVIII w dniu 28 maja 2021 r. XXVIII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-05-28 09:36:12 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr XXVII z dnia 30 kwietnia 2021 r. bez uprzedniego odczytywania. XXVIII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-05-28 09:56:52 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Wójta Gminy Marianowo o jego pracy miedzy sesjami. XXVIII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-05-28 09:58:49 Głosowanie w trakcie obrad XXVIII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 27 maja 2021 r. nad przyjęciem informacji z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Marianowo w 2020 roku. XXVIII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-05-28 10:00:54 Głosowanie w trakcie obrad XVIII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 27 maja 2021 r. nad przyjęciem informacji o realizacji statutowych celów i zadań przez Bibliotekę Publiczną w Marianowie ustalonych Uchwałą Nr VIII/59/2007 Rady Gminy w Marianowie z dnia 20 września 2007 roku w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej w Marianowie za okres od 30 kwietnia 2020 do dnia 20 maja 2021 roku. XXVIII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-05-28 10:02:45 Głosowanie w trakcie obrad XXVIII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 28 maja 2021 r. nad przyjęciem oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020. XXVIII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-06-25 Potwierdzenie mozliwości głosowania i potwierdzenie udziłu w XXIX sesji Rady gminy w dniu 25 czerwca 2021 r. XXIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2021-06-25 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXIX sesji po zmianie z dnia 25 czerwca 2021 r. XXIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2021-06-25 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr XXVIII z dni 28 maja 2021 r. XXIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2021-06-25 Głosownie nad przyjęciem sprawozdania Wójta Gminy o jego pracy między sesjami. XXIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2021-06-25 Głosowanie nad przedstawionym Raportem o stanie Gminy Marianowo za rok 2020. XXIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2021-06-25 Głosowanie w trakcie obrd XXIX sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 25 czerwca 2021 r. nad projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marianowo wotum zaufania XXIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2021-06-25 Głosowanie w trakcie obrd XXIX sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 25 czerwca 2021 r. nad projektu uchwały w sprawie sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Marianowo za 2020 rok XXIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2021-06-25 Głosowanie w trakcie obrd XXIX sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 25 czerwca 2021 r. nad projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marianowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020 XXIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2021-06-25 Głosowanie w trakcie obrad XXIX sesji Rady Gminy Matrianowo w dniu 25 czerwca nad informacją o pracy radnych i Wójta Gminy jako przedstawicieli Gminy Marianowo za 2020 r.: - w Stowarzyszeniu „Sieja”, - w Stowarzyszeniu „WIR” Wiejska Inicjatywa Rozwoju, - w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Gmin Cysterskich XXIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2021-06-25 Głosowanie w trakcie obrad XXIX sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 25 czerwca 2021 r. nad projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2021 rok. XXIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2021-06-25 Głosowanie w trakcie obrd XXIX sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 25 czerwca 2021 r. nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwonowie XXIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2021-06-25 Głosowanie w trakcie obrad XXIX sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 25 czerwca 2021 r. nad projektem uchwały w sprawie regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej-plaży gminnej będącej własnością Gminy Marianowo XXIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2021-06-25 Głosowanie w dniu 25 czerwca 2021 r. podczas obrad sesji XXIX nad projektem uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej. XXIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2021-06-25 Głosowanie w trakcie obrad XXIX sesji Rady Gminy Marianowo nad Uchwałą Nr 11/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian Statutu Związku Gmin Dolnej Odry- wydanie opinii” XXIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2021-09-17 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXXI sesji po zmianie z dnia 17 wrzesnia 2021 r. XXXI sesja Rady Gminy Marianowo za
2021-09-17 Głosowanie w trakcie obrd XXXI sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 17 września 2021 r. nad przyjęciem protokołu z XXX sesji w dniu 30 lipca 2021 r. XXXI sesja Rady Gminy Marianowo za
2021-09-17 Głosowanie w trakcie obrad XXXI sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 17 wrzesnia 2021 r. nad przyjęciem sprawozdania Wójta Gminy Marianowo XXXI sesja Rady Gminy Marianowo za
2021-09-17 Głosowanie w trakcie obrad XXXI sesji nad przyjęciem informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Marianowo za pierwsze półrocze 2021 roku. XXXI sesja Rady Gminy Marianowo za
2021-09-17 Głosowanie w trakcie obrad XXXI sesji nad przyjęciem informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2021-2028 w I półroczu 2021 r. XXXI sesja Rady Gminy Marianowo za
2021-09-17 Głosowanie w trakcie obrad XXXI sesji nad przyjęciem informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2021 roku. XXXI sesja Rady Gminy Marianowo za
2021-09-17 Głosowanie w trakcie obrad XXXI sesji nad projektem uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku. XXXI sesja Rady Gminy Marianowo za
2021-09-17 Głosowanie w trakcie obrad XXXI sesji nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2021 r. XXXI sesja Rady Gminy Marianowo za
2021-09-17 Głosowanie w trakcie obrad XXXI sesji nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2021-2028 XXXI sesja Rady Gminy Marianowo za
2021-09-17 Potwierdzenie mozliwości głosowania i potwierdzenie udziłu w XXXI sesji Rady Gminy w dniu 17 września2021 r. XXXI sesja Rady Gminy Marianowo za
2021-10-14 10:33:25 Potwierdzenie możliwości głosowania i potwierdzenie udziału w nadzwyczajnej XXXII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 14 października 2021 r. XXXII nadzwyczajna ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-10-14 10:44:35 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad po zmianie podczas obrad nadzwyczajnej XXXII sesji w dniu 14 października 2021 r. XXXII nadzwyczajna ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-10-14 11:18:39 Głosowanie w trakcie obrad nadzwyczajnej XXXII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 14 października 2021 r. nad przyjęciem sprawozdania Wójta Gminy Marianowo XXXII nadzwyczajna ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-10-14 10:46:46 Głosowanie w trakcie obrad nadzwyczajnej XXXII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 14 października 2021 r. nad przyjęciem protokołu nr XXXI z dnia 17 września 2021 roku. XXXII nadzwyczajna ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-10-14 11:23:20 Głosowanie podczas obrad nadzwyczajnej XXXII sesji w dniu 14 października 2021 r. nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo dla terenu położonego w obrębie Wiechowo XXXII nadzwyczajna ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-10-14 11:21:14 Głosowanie podczas obrad XXXII sesji nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2021 XXXII nadzwyczajna ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-11-19 09:11:56 Potwierdzenie możliwości głosowania i potwierdzenie udziału w XXXIII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 19 listopada 2021 r. XXXIII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-11-19 09:21:24 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXXIII sesji w dniu 19 listopada 2021 r. XXXIII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-11-19 10:11:19 Głosowanie w trakcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 19 listopada 2021 r. nad przyjęciem sprawozdania Wójta Gminy Marianowo. XXXIII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-11-19 09:22:47 Głosowanie w trakcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 19 listopada 2021 r. nad przyjęciem protokołu nr XXXII z dnia 14 października 2021 roku. XXXIII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-11-19 10:20:06 Głosowanie w trakcie obrad XXXIII sesji rady Gminy Marianowo w dniu 15 listopada 2021 r. nad przyjęciem informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2020/2021, w tym o wynikach: - egzaminu ósmoklasisty, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkołę nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, - nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie. XXXIII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-11-19 10:23:06 Głosowanie w trakcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy Marianowo nad przyjęciem informacji o osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego za 2020 rok lub złożyły je po terminie, stwierdzonych nieprawidłowościach w analizowanych oświadczeniach wraz z opisem oraz wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia: XXXIII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-11-19 10:24:55 Głosowanie w trakcie obrad XXXIII sesji Rady gminy nad przyjęciem informacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2020 XXXIII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-11-19 10:33:00 Głosowanie w trakcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy Marianowo nad przyjęciem projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2021-2028. XXXIII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-11-19 10:34:43 Głosowanie w trakcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy Marianowo nad przyjęciem projektem uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Marianowo na 2021 rok. XXXIII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-11-19 10:36:18 Głosowanie w trakcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy Marianowo nad przyjęciem projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkotykowych i innych uzależnień w Gminie Marianowo na 2021 rok. XXXIII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-11-19 10:37:51 Głosowanie w trakcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy Marianowo nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Marianowo. XXXIII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-11-19 10:39:27 Głosowanie w trakcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy Marianowo nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości XXXIII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-11-19 10:40:50 Głosowanie w trakcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy Marianowo nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Marianowo. XXXIII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-11-19 10:42:21 Głosowanie w trakcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy Marianowo nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok XXXIII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-11-19 10:43:39 Głosowanie w trakcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy Marianowo nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2022 XXXIII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-11-19 10:45:19 Głosowanie w trakcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy Marianowo nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. XXXIII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-11-19 10:47:05 Głosowanie w trakcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy Marianowo nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. XXXIII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-12-09 11:10:24 1. Potwierdzenie możliwości głosowania i potwierdzenie udziału w nadzwyczajnej XXXIV sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 9 grudnia 2021 r. XXXIV nadzwyczajna ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-12-09 11:20:22 2. Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad nadzwyczajnej XXXIV sesji w dniu 9 grudnia 2021 r XXXIV nadzwyczajna ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-12-09 11:22:02 3. Głosowanie w trakcie obrad nadzwyczajnej XXXIV sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 9 grudnia 2021 r. nad przyjęciem protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy Marianowo z dnia 19 listopada 2021 r. XXXIV nadzwyczajna ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-12-09 11:39:13 4. Głosowanie w trakcie obrad nadzwyczajnej XXXIV sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 9 grudnia nad przyjęciem sprawozdania Wójta Gminy Marianowo . XXXIV nadzwyczajna ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-12-09 11:41:10 5. Głosowanie w trakcie obrad XXXIV sesji rady Gminy Marianowo w dniu 9 grudnia 2021 r. nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy Marianowo na lata 2021-2028 XXXIV nadzwyczajna ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-12-09 11:42:31 5. Głosowanie w trakcie obrad XXXIV sesji rady Gminy Marianowo w dniu 9 grudnia 2021 r. nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Marianowo za 2021 rok XXXIV nadzwyczajna ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-12-30 11:13:48 Potwierdzenie możliwości głosowania i potwierdzenie udziału w XXXV sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 30 grudnia 2021 r. XXXV sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-12-30 11:26:19 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXXV sesji w dniu 30 grudnia 2021 r. po zmianie. XXXV sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-12-30 11:31:24 Głosowanie w trakcie obrad XXXV sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 30 grudnia 2021 r. nad przyjęciem protokołu nr nadzwyczajnej XXXIV z dnia 9 grudnia 2021 roku. XXXV sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-12-30 12:01:32 Głosowanie w trakcie obrad XXXV sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 30 grudnia 2021 r. nad przyjęciem sprawozdania Wójta Gminy Marianowo XXXV sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-12-30 12:03:33 Głosowanie w trakcie obrad XXXV sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 30 grudnia 2021 r. nad przyjęciem informacji o niepublicznych jednostkach systemu oświaty funkcjonujących na terenie Gminy Marianowo, w tym o trybie udzielania i rozliczania dotacji od stycznia do grudnia 2021 roku. XXXV sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-12-30 12:05:36 Głosowanie w trakcie obrad XXXV sesji rady Gminy Marianowo w dniu 30 grudnia 2021 r. nad przyjęciem informacji Wójta Gminy Marianowo w sprawie realizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o. o. w Nowogardzie, Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o w Goleniowie oraz „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o w Chociwlu. XXXV sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-12-30 12:06:57 Głosowanie w trakcie obrad XXXV sesji rady Gminy Marianowo w dniu 30 grudnia 2021 r. nad przyjęciem informacji Wójta Gminy Marianowo o przebiegu zebrań sprawozdawczych w jednostkach pomocniczych Gminy w 2021 roku. XXXV sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-12-30 12:10:35 Głosowanie w trakcie obrad XXXV sesji rady Gminy Marianowo w dniu 30 grudnia 2021 r. nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2022-2028 po wprowadzonej autopoprawce. XXXV sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-12-30 12:14:34 Głosowanie w trakcie obrad XXXV sesji rady Gminy Marianowo w dniu 30 grudnia 2021 r. nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2022 rok po wprowadzonej autopoprawce. XXXV sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-12-30 12:15:58 Głosowanie w trakcie obrad XXXV sesji rady Gminy Marianowo w dniu 30 grudnia 2021 r. nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Marianowo na 2021 rok. XXXV sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-12-30 12:17:28 Głosowanie w trakcie obrad XXXV sesji rady Gminy Marianowo w dniu 30 grudnia 2021 r. nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkotykowych i innych uzależnień w Gminie Marianowo na 2022 rok. XXXV sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-12-30 12:19:06 Głosowanie w trakcie obrad XXXV sesji rady Gminy Marianowo w dniu 30 grudnia 2021 r. nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Marianowo na 2022 rok. XXXV sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-12-30 12:20:19 Głosowanie w trakcie obrad XXXV sesji rady Gminy Marianowo w dniu 30 grudnia 2021 r. nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska na 2022 rok. XXXV sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-12-30 12:21:31 Głosowanie w trakcie obrad XXXV sesji rady Gminy Marianowo w dniu 30 grudnia 2021 r. nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok. XXXV sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-12-30 12:22:41 Głosowanie w trakcie obrad XXXV sesji rady Gminy Marianowo w dniu 30 grudnia 2021 r. nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2022 rok XXXV sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-12-30 12:24:30 Głosowanie w trakcie obrad XXXV sesji rady Gminy Marianowo w dniu 30 grudnia 2021 r. nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu "Strategii Rozwoju Gminy Marianowo na lata 2021-2031" XXXV sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-12-30 12:27:26 Głosowanie w trakcie obrad XXXV sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2021 r. nad projektem uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej (Dobrzany) XXXV sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-12-30 12:29:20 Głosowanie w trakcie obrad XXXV sesji Rady Gminy Marianowo nad projektem uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej (Chociwel). XXXV sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-12-30 12:31:15 Głosowanie w czasie obrad XXXV sesji rady Gminy w dniu 30 grudnia 2021 r. nad projektem uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej (Stargard ) XXXV sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2022-01-13 13:13:46 Potwierdzenie możliwości głosowania i potwierdzenie udziału w nadzwyczajnej XXXVI sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 13 stycznia 2022 r. XXXVI nadzwyczajna ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2022-01-13 13:23:14 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad nadzwyczajnej XXXVI sesji w dniu 13 stycznia 2022 r. XXXVI nadzwyczajna ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2022-01-13 13:32:16 Głosowanie w trakcie obrad nadzwyczajnej XXXVI sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 13 stycznia 2022 r. nad przyjęciem sprawozdania Wójta Gminy Marianowo. XXXVI nadzwyczajna ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2022-01-13 13:24:55 Głosowanie w trakcie obrad nadzwyczajnej XXXVI sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 13 stycznia 2022 r. nad przyjęciem protokołu nr XXXV z dnia 30 grudnia 2021roku. XXXVI nadzwyczajna ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2022-01-13 13:34:20 Głosowanie w trakcie obrad XXXVI nadzwyczajnej sesji rady Gminy Marianowo w dniu 13 stycznia 2022 r. nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2022-2028. XXXVI nadzwyczajna ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2022-01-13 13:35:55 Głosowanie w trakcie obrad XXXVI nadzwyczajnej sesji rady Gminy Marianowo w dniu 13 stycznia 2022 r. nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2022 rok. XXXVI nadzwyczajna ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2022-01-13 13:37:34 Głosowanie w trakcie obrad XXXVI nadzwyczajnej sesji rady Gminy Marianowo w dniu 13 stycznia 2022 r. nad projektem uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. XXXVI nadzwyczajna ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2022-02-25 09:17:11 Potwierdzenie możliwości głosowania i potwierdzenie udziału w XXXVII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 25 lutego 2022 r. XXXVII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2022-02-25 09:31:29 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXXVII sesji po zmianie w dniu 25 lutego 2022 r. XXXVII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2022-02-25 10:11:12 Głosowanie w trakcie obrad XXXVII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 25 lutego 2022 r. nad przyjęciem sprawozdania Wójta Gminy Marianowo. XXXVII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2022-02-25 09:33:28 Głosowanie w trakcie obrad XXXVII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 25 lutego 2022 r. nad przyjęciem protokołu nr XXXVI z dnia 13 stycznia 2022 roku. XXXVII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2022-02-25 10:15:06 Głosowanie w trakcie obrad XXXVII sesji rady Gminy Marianowo w dniu 25 lutego 2022 r. nad przyjęciem informacji z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie za rok 2021. XXXVII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2022-02-25 10:16:48 Głosowanie w trakcie obrad XXXVII sesji w dniu 25 lutego 2022 r. nad przyjęciem sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Marianowo za 2021 rok. XXXVII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2022-02-25 10:18:55 Głosowanie w trakcie obrad XXXVII sesji w dniu 25 lutego 2022 r. nad przyjęciem sprawozdania z realizacji uchwały Nr XXII/118/2020 Rady Gminy Marianowo z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkotykowych i innych uzależnień w Gminie Marianowo na 2021 rok". XXXVII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2022-02-25 10:20:50 Głosowanie w trakcie obrad XXXVII sesji rady Gminy Marianowo w dniu 25 lutego 2022 r. nad przyjęciem sprawozdania z zakresu umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg w ich spłacie określonych w uchwale Nr XLII/269/2010 Rady Gminy Marianowo z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności Gminy Marianowo lub jej jednostek podległych z tytułu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, a także wskazania warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych. XXXVII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2022-02-25 10:24:17 Głosowanie w trakcie obrad XXXVII sesji w dniu 25 lutego 2022 r. nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Marianowo na 2022 rok XXXVII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2022-02-25 10:29:07 Głosowanie w trakcie obrad XXXVII sesji w dniu 25 lutego 2022 r. nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2022-2028 XXXVII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2022-02-25 10:30:42 Głosowanie w trakcie obrad XXXVII sesji w dniu 25 lutego 2022 r. nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkotykowych i innych uzależnień w Gminie Marianowo na 2022 rok XXXVII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2022-02-25 10:32:20 Głosowanie w trakcie obrad XXXVII sesji w dniu 25 lutego 2022 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwonowie. XXXVII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2022-02-25 10:34:02 Głosowanie w trakcie obrad XXXVII sesji w dniu 25 lutego 2022 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Marianowo, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. XXXVII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2022-02-25 10:35:45 Głosowanie w trakcie obrad XXXVII sesji w dniu 25 lutego 2022 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego, o zniesienie nazw miejscowości Trąbki Małe i Trąbki i utworzenie jednej miejscowości o nazwie Trąbki. XXXVII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2022-03-31 Potwierdzenie mozliwości głosowania i potwierdzenie udziłu w XXXVIII sesji Rady Gminy w dniu 31 marca 202r. XXXVIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-03-31 Głosowanie w trakcie obrd XXXVII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 31 marca 2022 r. nad przyjęciem protokołu z XXXVII sesji w dniu 15 lutego 2022 r. XXXVIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-03-31 Głosowanie w trakcie obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 31 marca 2022 r. nad przyjęcie Sprawozdania Wójta Gminy o jego pracy między sesjami XXXVIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-03-31 Głosowanie w trakcie obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 31 marca 2022 r. nad przyjęciem Sprawozdania z realizacji uchwały nr XXIV/133/2021 Rady Gminy Marianowo z dnia 26 lutego 2021r., w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2021 roku XXXVIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-03-31 Głosowanie w trakcie obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 31 marca 2022 r. nad przyjęciem Sprawozdania z pracy Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska za 2021 rok XXXVIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-03-31 Głosowanie w trakcie obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 31 marca 2022 r. nad przyjęciem Sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2021 rok XXXVIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-03-31 Głosowanie w trakcie obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 31 marca 2022 r. nad przyjęciem Sprawozdania z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2021 rok XXXVIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-03-31 Głosowanie w trakcie obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 31 marca 2022 r. nad przyjęciem Informacji o pracy radnych za 2021 rok. za 2021 rok XXXVIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-03-31 Głosowanie podczas obrad XXXVIII sesji w dniu 31 marca 2022 nad przyjęciem informacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2021. XXXVIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-03-31 Głosowanie podczas obrad XXXVIII sesji w dniu 31 marca 2022 nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2022 rok. XXXVIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-03-31 Głosowanie podczas obrad XXXVIII sesji w dniu 31 marca 2022 nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gogolewie.. XXXVIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-03-31 Głosowanie podczas obrad XXXVIII sesji w dniu 31 marca 2022 nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2022 roku. XXXVIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-03-31 Głosowanie podczas obrad XXXVIII sesji w dniu 31 marca 2022 nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy udzielanej przez Gminę Marianowo obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. XXXVIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-03-31 Głosowanie podczas obrad XXXVIII sesji w dniu 31 marca 2022 nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości. XXXVIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-03-31 Głosowanie podczas obrad XXXVIII sesji w dniu 31 marca 2022 nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości. XXXVIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-04-29 Potwierdzenie możliwości głosowania i potwierdzenie udziału w XXXIX sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 29 kwietnia 2022r. XXXIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-04-29 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXXIX sesji w dniu 29 kwietnia 2022 r.po zmianie XXXIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-04-29 Głosowanie w trakcie obrad XXXIX sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 29 kwietnia 2022 r. nad przyjęciem sprawozdania Wójta Gminy Marianowo. XXXIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-04-29 Głosowanie w trakcie obrad XXXIX sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 29 kwietnia 2022 r. nad przyjęciem protokołu nr XXXVIII z dnia 31 marca 2022 roku. XXXIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-04-29 Głosowanie w trakcie obrad XXXIX sesji rady Gminy Marianowo w dniu 29 kwietnia 2022 r. nad przyjęciem informacji o stanie porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Marianowo za 2021 r. a. informacja Komendanta Powiatowego Policji w Stargardzie, b. informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie, c. informacja Wójta Gminy Marianowo o ochronie przeciwpożarowej na terenie Gminy Marianowo za 2021 r. XXXIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-04-29 Głosowanie w trakcie obrad XXXIX sesji rady Gminy Marianowo w dniu 29 kwietnia 2022 r. nad przyjęciem Sprawozdania z realizacji uchwały Nr XIX/109/2020 Rady Gminy Marianowo z dnia 30 października 2020 r. w sprawie przyjęcia XXXIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-04-29 Głosowanie w trakcie obrad XXXIX sesji rady Gminy Marianowo w dniu 29 kwietnia 2022 r. nad przyjęciem Sprawozdania z realizacji uchwały Nr XII/54/2019 Rady Gminy Marianowo z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia XXXIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-04-29 Głosowanie w trakcie obrad XXXIX sesji rady Gminy Marianowo w dniu 29 kwietnia 2022 r. nad przyjęciem oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021. XXXIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-04-29 Głosowanie w trakcie obrad XXXIX sesji rady Gminy Marianowo w dniu 29 kwietnia 2022 r. nad przyjęciem informacji o wykonaniu planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. XXXIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-04-29 Głosowanie w trakcie obrad XXXIX sesji rady Gminy Marianowo w dniu 29 kwietnia 2022 r. nad przyjęciem projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2022 rok. XXXIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-04-29 Głosowanie w trakcie obrad XXXIX sesji rady Gminy Marianowo w dniu 29 kwietnia 2022 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego XXXIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-04-29 Głosowanie w trakcie obrad XXXIX sesji rady Gminy Marianowo w dniu 29 kwietnia 2022 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Marianowie do załatwiania indywudualnych spraw z zakresu administracji publicznej, dotyczących wypłaty świadczeń pieniężnych dla osób fizycznych i podmiotów udzielających pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnymna teryrorium tego panstwa XXXIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-06-07 Potwierdzenie możliwości głosowania i potwierdzenie udziału w XL sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 7 czewrca 2022r. XL nadzwyczajna ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)sesja Rady Gminy Marianowo . za
2022-06-07 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XL sesji w dniu 7 czerwca 2022 r. XL nadzwyczajna ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)sesja Rady Gminy Marianowo . za
2022-06-07 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XL sesji w dniu 7 czerwca 2022 r.nad przyjęciem sprawozdania Wójta Gminy XL nadzwyczajna ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)sesja Rady Gminy Marianowo . za
2022-06-07 Głosowanie w trakcie obrad XL sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 7 czerwca 2022 r. nad przyjęcie protokołu nr XXXIX z dnia 29 kwietnia2022 roku. XL nadzwyczajna ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)sesja Rady Gminy Marianowo . za
2022-06-07 Głosowanie w trakcie obrad XL sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 7 czerwca 2022 r. nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2022-2028 XL nadzwyczajna ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)sesja Rady Gminy Marianowo . za
2022-06-07 Głosowanie w trakcie obrad XL sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 7 czerwca 2022 r. nad przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2022 rok. XL nadzwyczajna ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)sesja Rady Gminy Marianowo . za
2022-06-30 Głosowanie w czasie obrad XLI sesji nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Marianowo za 2021 rok XLI sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-07-15 Głosowanie w czasie obrad XLI sesji nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marianowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021 XLII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-07-15 Głosowanie w czasie obrad XLI sesji nad informacją z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Marianowo w 2021 roku. XLII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-07-15 Głosowanie w czasie obrad XLI sesji nad informacją o realizacji statutowych celów i zadań przez Bibliotekę Publiczną w Marianowie ustalonych Uchwałą Nr VIII/59/2007 Rady Gminy w Marianowie z dnia 20 września 2007 roku w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej w Marianowie za okres od 20 maja 2021 do dnia 20 maja 2022 roku. XLII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-07-15 Głosowanie w czasie obrad XLI sesji nad projektem uchwały uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2022 rok. XLII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-07-15 Głosowanie w czasie obrad XLI sesji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. XLII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-07-15 Potwierdzenie możliwości głosowania i potwierdzenie udziału w nadzwyczajnej XLII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 15 lipca2022r. XLII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-07-15 Głosowanie w trakcie obrad XL II sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 15 lipca 2022 r. nad przyjęcie protokołu nr z dnia 30 czerwca 2022 roku. XLII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-07-15 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XLII sesji w dniu 15 lipca 2022 r. XLII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-07-15 Głosowanie w trakcie obrad XLII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 15 lipca 2022 r. nad przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy od ostatniej sesji. XLII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-07-15 Głosowanie podczas XLII sesji w dniu 15 lipca 2022 nad projektem uchwały w sprawie miejscowego powania przestrzennego gminy Marianowo dla terenu położonego w obrębie Wiechowo. XLII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-09-09 Potwierdzenie możliwości głosowania i potwierdzenie udziału w nadzwyczajnej XLIII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 9 września2022r. XLIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-09-09 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XLIII sesji w dniu 9 września 2022 r. XLIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-09-09 Głosowanie w trakcie obrad XLIII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 9 września 2022 r. nad przyjęcie protokołu nr z dnia 15 lipca 2022 roku. XLIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-09-09 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z pracy Wójta na XLIII sesji w dniu 9 września 2022 r. XLIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-09-09 Głosowanie w czasie obrad XLIII sesji w dniu 9 września 2022 r. nad informacją o przebiegu wykonania budżetu Gminy Marianowo za pierwsze półrocze 2022 roku. XLIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-09-09 Głosowanie w trakcie obrad XLIII sesji w dniu 9 września 2022 r. nad informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2022-2028 w I półroczu 2022 r. XLIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-09-09 Głosowanie w trakcie obrad XLIII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 9 września 2022 r. nad przyjęciem informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2022 roku. XLIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-09-09 Głosowanie w trakcie obrad XLIII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 9 września 2022 r. nad podjęciem projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2022 rok XLIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-09-09 Głosowanie w trakcie obrad XLIII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 9 września 2022 r. nad podjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwonowie. XLIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-09-09 Głosowanie w trakcie obrad XLIII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 9 września 2022 r. nad podjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie. XLIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-09-09 Głosowanie w trakcie obrad XLIII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 9 września 2022 r. nad podjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gogolewie XLIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-09-09 Głosowanie w trakcie obrad XLIII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 9 września 2022 r. nad podjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Stargardzkiego zadania publicznego w zakresie ograniczonego zarządzania drogą powiatową. XLIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-09-09 Głosowanie w trakcie obrad XLIII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 9 września 2022 r. nad przyjęciem projektu uchwały zmieniającej uchwałę uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Marianowo. XLIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-09-30 Potwierdzenie możliwości głosowania i potwierdzenie udziału w nadzwyczajnej XLIV sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 30 września 2022r. XLIV sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-09-30 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XLIV sesji w dniu 30 września 2022 r. XLIV sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-09-30 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z pracy Wójta na XLIV sesji w dniu 30 września 2022 r. XLIV sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-09-30 Głosowanie podczas XLIV sesji w dniu 30 września 2022 nad projektem uchwały uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2022-2028. XLIV sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-09-30 Głosowanie podczas XLIV sesji w dniu 30 września 2022 nad projektem uchwały uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2022 rok. XLIV sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-09-30 Głosowanie podczas XLIV sesji w dniu 30 września 2022 nad projektem uchwały uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Gminy Marianowo na rok szkolny 2022/2023 w celu zwrotu rodzicom dzieci niepełnosprawnych kosztów dowozu dzieci do szkół. XLIV sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-09-30 Głosowanie podczas XLIV sesji w dniu 30 września 2022 nad projektem uchwały uchwały w sprawie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych XLIV sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-09-30 Głosowanie podczas XLIV sesji w dniu 30 września 2022 nad projektem uchwały uchwały w w sprawie rozpatrzenia petycji. XLIV sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-09-30 Głosowanie podczas XLIV sesji w dniu 30 września 2022 nad projektem uchwały uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia stanowiska. XLIV sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-10-28 Potwierdzenie możliwości głosowania i potwierdzenie udziału w XLV sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 28 października 2022r. XLV sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-10-28 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XLV sesji w dniu 18 października 2022 r. XLV sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-10-28 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z pracy Wójta na XLV sesji w dniu 28 października 2022 r. XLV sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-10-28 Głosowanie nad przyjęciem informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2021/2022, w tym o wynikach: - egzaminu ósmoklasisty, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkołę nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, - nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie w szkole prowadzonej przez Gminę Marianowo.podczas obrad XLV sesji w dniu 28 października 2022 r. XLV sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-10-28 Głosowanie w trakcie obrad XLV sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 28 października 2022 r. nad podjęciem projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2022 rok. XLV sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-10-28 Głosowanie podczas XLV sesji w dniu 28 października 2022 nad projektem u uchwały w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wiechowo. XLV sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-10-28 Głosowanie podczas XLV sesji w dniu 28 października 2022 nad projektem u uchwały w sprawie w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok. XLV sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-10-28 Głosowanie podczas XLV sesji w dniu 28 października 2022 nad projektem u uchwały w sprawie w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2023. XLV sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-10-28 Głosowanie podczas XLV sesji w dniu 28 października 2022 nad projektem u uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Marianowie. XLV sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-10-28 Głosowanie nad przyjęciem informacji o osobach, które nie złożyły oświadczeń majątkowych za 2021 r. lub złożyły je po terminie. na XLV sesji w dniu 28 października 2022 r. XLV sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-11-24 Potwierdzenie możliwości głosowania i potwierdzenie udziału w XLVI sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 24 listopada 2022r. XLVI sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-11-24 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XLVI sesji w dniu 24 listopada 2022 r.po zmianie. XLVI sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-11-24 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z pracy Wójta na XLVI sesji w dniu 24 listopada 2022 r. XLVI sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-11-24 Głosowanie podczas XLVI sesji w dniu 24 listopada 2022 nad projektem uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegi pojazdu będącego podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art.32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. XLVI sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-11-24 Głosowanie w trakcie obrad XLVI sesji w dniu 24 listopada 2022 r.na przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023. XLVI sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-11-24 Głosowanie podczas XLVI sesji w dniu 24 listopada 2022 nad projektem u uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023-2025. XLVI sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-11-24 Głosowanie w czasie obrad XLVI w dniu 24 listopada nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo. XLVI sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-11-24 Głosowanie podczas XLVI sesji w dniu 24 listopada 2022 nad projektem u uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 759/34, 759/96, 759/97 i 861 położonych w obrębie Marianowo. XLVI sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-11-24 Głosowanie podczas XLVI sesji w dniu 24 listopada 2022 nad projektem u uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 13 położonej w obrębie Trąbki. XLVI sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-11-24 Głosowanie w trakcie obrad XLVI sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 24 listopada 2022 r. nad podjęciem projektu uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkotykowych i innych uzależnień w Gminie Marianowo na lata 2022-2025 XLVI sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-11-24 Głosowanie w trakcie obrad XLVI sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 24 listopada 2022 r. nad przyjęcie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2022-2028. XLVI sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-11-24 Głosowanie w trakcie obrad XLVI sesji Rady Gminy Marianowo w dnia 24 listopada 2022 r. nad podjęciem projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2022 rok. XLVI sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-12-22 Potwierdzenie możliwości głosowania i potwierdzenie udziału w XLVI I sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 22 grudnia 2022r. XLVII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-12-22 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XLVII sesji w dniu 22 grudnia 2022 r. XLVII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-12-22 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z pracy Wójta na XLVII sesji w dniu 22 grudnia 2022 r. XLVII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-12-22 Głosowanie w trakcie obrad XVLII sesji Rady Gminy w dniu 22 grudnia 2022 r. nad przyjęciem informacji Głosowanie w trakcie obrad XVLII sesji Rady Gminy w dniu 22 grudnia 2022 r. Wójta Gminy Marianowo w sprawie realizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o. o. w Nowogardzie, Wodociągi Zachodniopomorskie w Goleniowie oraz „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o w Chociwlu. XLVII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-12-22 Głosowanie w trakcie obrad XVLII sesji Rady Gminy w dniu 22 grudnia 2022 r. nad przyjęciem informacji Wójta Gminy Marianowo o przebiegu zebrań sprawozdawczych w jednostkach pomocniczych Gminy w 2022 roku. XLVII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-12-22 Głosowanie w trakcie obrad XVLII sesji Rady Gminy w dniu 22 grudnia 2022 r. nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2023-2028. XLVII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-12-22 Głosowanie w trakcie obrad XVLII sesji Rady Gminy w dniu 22 grudnia 2022 r. nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2023 rok. XLVII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-12-22 Głosowanie w trakcie obrad XVLII sesji Rady Gminy w dniu 22 grudnia 2022 r. nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2022 rok. XLVII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-12-22 Głosowanie w trakcie obrad XVLII sesji Rady Gminy w dniu 22 grudnia 2022 r. nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2022 roku. XLVII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-12-22 Głosowanie w trakcie obrad XVLII sesji Rady Gminy w dniu 22 grudnia 2022 r. nad projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Marianowo. XLVII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-12-22 Głosowanie w trakcie obrad XVLII sesji Rady Gminy w dniu 22 grudnia 2022 r. nad projektem uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. XLVII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-12-22 Głosowanie w trakcie obrad XVLII sesji Rady Gminy w dniu 22 grudnia 2022 r. nad projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej (Gmina Stargard). XLVII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-12-22 Głosowanie w trakcie obrad XVLII sesji Rady Gminy w dniu 22 grudnia 2022 r. nad projektem uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej (Gmina Stargard). XLVII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-12-22 Głosowanie w trakcie obrad XVLII sesji Rady Gminy w dniu 22 grudnia 2022 r. nad projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej (Gmina Chociwel). XLVII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-12-22 Głosowanie w trakcie obrad XVLII sesji Rady Gminy w dniu 22 grudnia 2022 r. nad projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej (Gmina Dobrzany). XLVII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-12-22 Głosowanie w trakcie obrad XVLII sesji Rady Gminy w dniu 22 grudnia 2022 r. nad projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023 – 2026. XLVII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-12-22 Głosowanie w trakcie obrad XVLII sesji Rady Gminy w dniu 22 grudnia 2022 r. nad projektu uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Marianowo na 2023 rok. XLVII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-12-22 Głosowanie w trakcie obrad XVLII sesji Rady Gminy w dniu 22 grudnia 2022 r. nad projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska na 2023 rok. XLVII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-12-22 Głosowanie w trakcie obrad XVLII sesji Rady Gminy w dniu 22 grudnia 2022 r. nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok. XLVII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-12-22 Głosowanie w trakcie obrad XVLII sesji Rady Gminy w dniu 22 grudnia 2022 r. nad projekte uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2023 rok. XLVII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-01-27 Potwierdzenie możliwości głosowania i potwierdzenie udziału w XLVIII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 27 stycznia 2023. XLVIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-01-27 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XLVIII sesji w dniu 27 stycznia 2023 r. XLVIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-01-27 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z pracy Wójta na XLVIII sesji w dniu 27 stycznia 2023 r. XLVIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-01-27 Głosowanie podczas XLVIII sesji w dniu 27 stycznia 2023 nad sprawozdaniem z realizacji uchwały w sprawie przyjęcia GPPiRPA na 2022 rok XLVIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-01-27 Głosowanie w trakcie obrad XVLIII sesji Rady Gminy w dniu 27 stycznia 2023 r. nad Sprawozdanie z zakresu umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg w ich spłacie określonych w uchwale Nr XLII/269/2010 Rady Gminy Marianowo z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności Gminy Marianowo lub jej jednostek podległych z tytułu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, a także wskazania warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych. XLVIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-01-27 Głosowanie w trakcie obrad XVLIII sesji Rady Gminy w dniu 27 stycznia 2023 r. nad Informacja o realizacji statutowych celów i zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie za 2022 rok ustalonych uchwałą Nr XV/98/2012 Rady Gminy w Marianowie z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Marianowie. XLVIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-01-27 Głosowanie w trakcie obrad XVLIII sesji Rady Gminy w dniu 27 stycznia 2023 r. nad informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2022. XLVIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-01-27 Głosowanie w trakcie obrad XVLIII sesji Rady Gminy w dniu 27 stycznia 2023 r. nad sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska za 2022 rok. XLVIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-01-27 Głosowanie w trakcie obrad XVLIII sesji Rady Gminy w dniu 27 stycznia 2023 r. nad sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2022 rok. XLVIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-01-27 Głosowanie w trakcie obrad XVLIII sesji Rady Gminy w dniu 27 stycznia 2023 r. nad sprawozdaniem z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji XLVIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-01-27 Głosowanie w trakcie obrad XVLIII sesji Rady Gminy w dniu 27 stycznia 2023 r. nad informacją o pracy radnych za 2022 rok XLVIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-01-27 Głosowanie w trakcie obrad XVLIII sesji Rady Gminy w dniu 27 stycznia 2023 r. nad projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegi pojazdu będącego podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art.32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. XLVIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-01-27 Głosowanie w trakcie obrad XVLIII sesji Rady Gminy w dniu 27 stycznia 2023 r. nad projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiana „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023. XLVIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-01-27 Głosowanie w trakcie obrad XVLIII sesji Rady Gminy w dniu 27 stycznia 2023 r. nad projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. XLVIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-01-27 Głosowanie w trakcie obrad XVLIII sesji Rady Gminy w dniu 27 stycznia 2023 r. nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023. XLVIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-01-27 Głosowanie w trakcie obrad XVLIII sesji Rady Gminy w dniu 27 stycznia 2023 r. nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Marianowo na rok 2023”. XLVIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-01-27 Głosowanie w trakcie obrad XVLIII sesji Rady Gminy w dniu 27 stycznia 2023 r. nad projektem uchwały w sprawie wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych Rady Gminy Marianowo. XLVIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-02-24 Potwierdzenie możliwości głosowania i potwierdzenie udziału w XLIX sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 24 lutego 2023. XLIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-02-24 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XLIX sesji w dniu 24 lutego 2023 r. XLIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-02-24 Głosowanie podczas XLIX sesji w dniu 24 lutego 2023 r. nad sprawozdaniem z pracy wójta od ostatniej sesji. XLIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-02-24 Głosowanie w trakcie obrad XLIX sesji nad przyjęciem protokołu z dnia 27 stycznia 2023 r. XLIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-02-24 Głosowanie podczas XLIX sesji w dniu 24 lutego 2023 r. nad przyjęciem sprawozdania z realizacji uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2022 roku. XLIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-02-24 Głosowanie w trakcie obrad XLIX sesji nad przyjęciem sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Marianowo za 2022 rok. XLIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-02-24 Głosowanie podczas XLIX sesji w dniu 24 lutego 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2023 rok. XLIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-02-24 Głosowanie w trakcie obrad XLIX sesji nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwonowie. (zakup węży do zestawu hydraulicznego). XLIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-02-24 Głosowanie podczas XLIX sesji w dniu 24 lutego 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwonowie (zakup aparatu ochrony dróg oddechowych) XLIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-02-24 Głosowanie podczas XLIX sesji w dniu 24 lutego 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulinie. (zakup węży W75 i W52). XLIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-02-24 Głosowanie podczas XLIX sesji w dniu 24 lutego 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulinie. (zakup szpadli oraz wideł) XLIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-02-24 Głosowanie podczas XLIX sesji w dniu 24 lutego 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiechowie. XLIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-02-24 Głosowanie podczas XLIX sesji w dniu 24 lutego 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gogolewie. XLIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-02-24 Głosowanie podczas XLIX sesji w dniu 24 lutego 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marianowo. XLIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-02-24 Głosowanie podczas XLIX sesji w dniu 24 lutego 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwaływ sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. XLIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-02-24 Głosowanie podczas XLIX sesji w dniu 24 lutego 2023 nad przyjęciem projektu uchwały w w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Trąbki XLIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-03-10 Potwierdzenie możliwości głosowania i potwierdzenie udziału w L nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 10 marca 2023. L nadzwyczajna sesja Rady Gminy Marianowo ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) za
2023-03-10 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad L nadzwyczajnej sesji w dniu 10 marca 2023 r. L nadzwyczajna sesja Rady Gminy Marianowo ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) za
2023-03-10 Głosowanie nad przyjęciem protokoły z XLIX sesji z dniu 24 lutego 2023 r. L nadzwyczajna sesja Rady Gminy Marianowo ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) za
2023-03-10 Głosowanie w trakcie obrad L nadzwyczajnej sesji w dniu 10 marca 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2023-2028.w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały zmmieniającej uchwałę wpf na lata 2023-2028 L nadzwyczajna sesja Rady Gminy Marianowo ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) za
2023-03-10 Głosowanie w trakcie obrad L nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Matianowo w dniu 10 marca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2023 rok L nadzwyczajna sesja Rady Gminy Marianowo ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) za
2023-03-10 Głosowanie w trakcie obrad L nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Matianowo w dniu 10 marca 2023 r. nad przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych Rady Gminy Marianowo L nadzwyczajna sesja Rady Gminy Marianowo ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) za
2023-03-10 Głosowanie w trakcie obrad L nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 10 marca 2023 r. nad przyjęciem sprawozdania Wójta Gminy o jego pracy między sesjami. L nadzwyczajna sesja Rady Gminy Marianowo ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) za
2023-03-31 Potwierdzenie możliwości głosowania i potwierdzenie udziału w LI sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 31 marca 2023. LI sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-03-31 Głosowanie podczas LI sesji w dniu 31 marca 2023 r. nad przyjęciem porządku obrad LI sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-03-31 Głosowanie podczas LI sesji w dniu 31 marca 2023 r. nad przyjęciem sprawozadnia Wójta Gminy Marianowo od ostatniej sesji. LI sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-03-31 Głosowanie podczas LI sesji w dniu 31 marca 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Marianowo na 2023 rok. LI sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-03-31 Głosowanie podczas LI sesji w dniu 31 marca 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkotykowych i innych uzależnień w Gminie Marianowo na lata 2022-2025. LI sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-03-31 Głosowanie podczas LI sesji w dniu 31 marca 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2023 roku. LI sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-03-31 Głosowanie podczas LI sesji w dniu 31 marca 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków i szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Marianowo. LI sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-03-31 Głosowanie podczas LI sesji w dniu 31 marca 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Trąbki. LI sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-03-31 Głosowanie podczas LI sesji w dniu 31 marca 2023 r. nad przyjęciem protokołu z L sesji rady Gminy z dnia 10 marca 2023 r. LI sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-04-28 Potwierdzenie możliwości głosowania i potwierdzenie udziału w LII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 28 kwietnia 2023. LII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-04-28 Głosowanie podczas LII sesji w dniu 28 kwietnia 2023 r. nad przyjęciem porządku obrad po zmianie. LII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-04-28 Głosowanie podczas LII sesji w dniu 28 kwietnia 2023 r. nad przyjęciem protokołu z LI sesji rady Gminy z dnia 31 marca 2023 r. LII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-04-28 Głosowanie podczas LII sesji w dniu 28 kwietnia 2023 r. nad przyjęciem sprawozdania Wójta Gminy o jego pracy między sesjami. LII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-04-28 Głosowanie podczas LII sesji w dniu 28 kwietnia 2023 r. nad przyjęciem informacji o stanie porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Marianowo za 2022 rok: - informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie, - informacja Komendanta Powiatowego Policji w Stargardzie, -informacja Wójta Gminy Marianowo o ochronie przeciwpożarowej na terenie Gminy Marianowo . LII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-04-28 Głosowanie podczas LII sesji w dniu 28 kwietnia 2023 r. nad przyjęciem informacji o realizacji statutowych celów i zadań przez Bibliotekę Publiczną w Marianowie ustalonych uchwałą nr VIII/59/2007 Rady Gminy w Marianowie z dnia 20 września 2007 roku w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej w Marianowie. LII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-04-28 Głosowanie podczas LII sesji w dniu 28 kwietnia 2023 r. nad przyjęciem informacji Wójta Gminy Marianowo o działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Marianowo za 2022 rok. LII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-04-28 Głosowanie podczas LII sesji w dniu 28 kwietnia 2023 r. nad przyjęciem sprawozdaniaz realizacji uchwały w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2023-2025. z realizacji uchwały w sprawie przyjęcia LII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-04-28 Głosowanie podczas LII sesji w dniu 28 kwietnia 2023 r. nad przyjęciem sprawozdania z realizacji uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. sprawozdanie z realizacji uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały w sprawie przyjęcia LII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-04-28 Głosowanie podczas LII sesji w dniu 28 kwietnia 2023 r. nad przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2023-2028. LII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-04-28 Głosowanie podczas LII sesji w dniu 28 kwietnia 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Marianowo na 2023 rok. LII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-04-28 Głosowanie podczas LII sesji w dniu 28 kwietnia 2023 r. nad przyjęciem oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2022. LII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-04-28 Głosowanie podczas LII sesji w dniu 28 kwietnia 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Marianowo na lata 2023 – 2027. LII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-04-28 Głosowanie podczas LII sesji w dniu 28 kwietnia 2023 r. nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. LII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-04-28 Głosowanie nad informacja OSP w dniu 28 kwietnia 2023 roku LII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-04-28 Głosowanie nad informacja komendanta Policji w dniu 28 kwietnia 2023 r. LII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-05-26 Potwierdzenie możliwości głosowania i potwierdzenie udziału w LIII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 26 maja 2023. LIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-05-26 Głosowanie podczas LIII sesji w dniu 26 maja 2023 r. nad przyjęciem protokołu z LII sesji z dnia 28 kwietnia 2023 roku LIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-05-26 Głosowanie podczas LIII sesji w dniu 26 maja 2023 r. nad przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2023-2028. LIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-05-26 Głosowanie podczas LIII sesji w dniu 26 maja 2023 r. nad przyjęciem porządku obrad po zmianie LIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-05-26 Głosowanie podczas LIII sesji w dniu 26 maja 2023 r. nad przyjęciem informacji o wykonaniu planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy w 2022 roku. LIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-05-26 Głosowanie podczas LIII sesji w dniu 26 maja 2023 r. nad przyjęciem informacjiwykonaniu planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku LIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-05-26 Głosowanie podczas LIII sesji w dniu 26 maja 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2023 rok. LIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-05-26 Głosowanie podczas LIII sesji w dniu 26 maja 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stargardzkiego. LIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-05-26 Głosowanie podczas LIII sesji w dniu 26 maja 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Marianowo w lokalnej grupie działania Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju. LIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-05-26 Głosowanie podczas LIII sesji w dniu 26 maja 2023 r. nad przyjęciem projektu w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia w drodze darowizny. LIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-05-26 Głosowanie podczas LIII sesji w dniu 26 maja 2023 r. nad przyjęciem projketu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Marianowo na lata 2023-202 LIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-05-26 Głosowanie na LIII sesji nad sprawozdaniem Wójt LIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-05-26 Głosowanie podczas LIII sesji w dniu 26 maja 2023 r. nad wnioskeim pani wójt o wprowadzenie do porządku jako pkt. 13 projektu uchwały zmieniającej uchwłę w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Marianowo na lata 2023-2027. LIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-06-28 Głosowanie podczas LIV sesji w dniu 28 czerwca 2023 r. nad wnioskeim pani wójt o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2023-2028. LIV sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-06-28 Głosowanie podczas LIV sesji w dniu 28 czerwca 2023 r. nad wnioskiem pani Wójt o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla OSP w Gogolewie na dofinansowanie zadania „ Dofinansowanie zakupu sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych -2023 EkoStrażak” . LIV sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-06-28 Głosowanie podczas LIV sesji w dniu 28 czerwca 2023 r. nad wnioskeim pani Wójt o wprowadzenie do porzdku obrad sesji projektu uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Marianowo zadania z zakresu administracji rządowej pn. „Modernizacja i rozbudowa monitoringu oraz oświetlenie przestrzeni publicznej w Marianowie” w ramach Rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024. LIV sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-06-28 Głosowanie podczas LIV sesji w dniu 28 czerwca 2023 r. nad przyjęcieciem wniosku Przewodniczącego Lomisji Skarg, wniosków i Petycji o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Marianowo. LIV sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-06-28 Głosowanie podczas LIV sesji w dniu 28 czerwca 2023 r. nad przyjęciem porządku obrad po zmianie. LIV sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-06-28 Głosowanie podczas obrad LIV sesji 28 czerwca 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marianowo wotum zaufania. LIV sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-06-28 Głosowanie podczas LIV sesji w dniu 28 czerwca 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Marianowo za 2022 rok LIV sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-06-28 Głosowanie podczas LIV sesji w dniu 28 czerwca 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marianowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022 LIV sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-06-28 Głosowanie podczas LIV sesji w dniu 28 czerwca 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2023 rok. LIV sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-06-28 Głosowanie podczas LIV sesji w dniu 28 czerwca 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wpf Gminy Marianowo na lata 2023-2028 LIV sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-06-28 Głosowanie podczas LIV sesji w dniu 28 czerwca 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla OSP w Gogolewie na dofinansowanie zadania „ Dofinansowanie zakupu sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych -2023 EkoStrażak” LIV sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-06-28 Głosowanie podczas LIV sesji w dniu 28 czerwca 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie (zakup sprzętu oświetlenia terenu akcji ratowniczej). LIV sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-06-28 Głosowanie podczas LIV sesji w dniu 28 czerwca 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie (zakup detektora prądu przemiennego). LIV sesja Rady Gminy Marianowo za